6 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Informacja o podatkach i opłatach obowiązujących w 2009 roku

Prezydent Miasta Przemyśla informuje, iż od roku podatkowego 2009 ma zastosowanie uchwała Nr 210/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustalenia wysokość stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 108, poz. 2614).

W 2009r. na terenie Miasta Przemyśla stawka podatku rolnego wynosi:
 od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych – 139,50 zł
 od 1 ha gruntów pozostałych – 279,00 zł

W 2009r. na terenie Miasta Przemyśla stawka podatku leśnego wynosi:
 od 1 ha lasu – 33,5566 zł

W 2009r. nadal są aktualne wzory deklaracji i informacji podatkowych wraz z załącznikami podjęte uchwałą nr 252/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 25 października 2007r. w sprawie wzorów deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości, informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, danych o gruntach rolnych, o lasach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych, danych o współwłaścicielach (publikacja Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 98, poz. 2257).

Przypominam, że:
1. osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:
• składać w terminie do 15 stycznia organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości, deklaracje na podatek rolny, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
• odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia oraz składać pisemne wyjaśnienia okoliczności uzasadniających wprowadzenie tych korekt,
• wpłacić obliczony w deklaracji podatek - bez wezwania - na rachunek budżetu gminy tutaj Urzędu Miejskiego w Przemyślu w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie do dnia 15 każdego miesiąca.
2. osoby fizyczne, są obowiązane złożyć informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, o gruntach, o lasach w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśniecie obowiązku podatkowego w zakresie odpowiednio: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części.

Nadal, na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 luty 2007r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. Nr 24, poz. 148), obowiązuje wzór deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1, oraz załącznik do deklaracji - DT-1/A - o posiadanych środkach transportowych.
Od roku podatkowego 2009r. na terenie Miasta Przemyśla ma zastosowanie uchwała Nr 246/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie wysokość stawek podatku od środków transportowych.

W 2009r. nadal jest aktualna uchwała Nr 273/07 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz terminów płatności i sposobu jej poboru (publikacja: Dz. Urzędowy Województwa Podkarpackiego Nr 110, poz. 2859). Opłata ta wynosi 50,00 zł od jednego psa i płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Opublikował:  | Data publikacji: 05-01-2009 15:08
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 07-03-2015 08:09