15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ROCZNY PROGRAM WSPółPRACY NA ROK 2009

 

Załącznik
do uchwały Nr 270/2008
Rady Miejskiej w Przemyślu
 z dnia 27 listopada 2008 r.

 

PROGRAM  WSPÓŁPRACY
  
GMINY  MIEJSKIEJ  PRZEMYŚL
 Z  ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI  PROWADZĄCYMI  DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU  PUBLICZNEGO
 NA  ROK  2009

 

SPIS TREŚCI

 

1. Postanowienia ogólne. 3
2. Cele programu. 4
3. Przedmiot współpracy. 4
4. Podmioty programu współpracy. 4
5. Zakres współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w roku 2008. 4
6. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł 6
7. Promocja działalności organizacji w mediach. 6


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z  organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
3) Karcie Współpracy – należy przez to rozumieć uchwałę Nr 229/2005 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4) konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;
5) Koordynatorze ds. współpracy – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powołanego stosownym zarządzeniem;
 6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
7) podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3 ustawy;
8) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Przemyśla;
9) Rocznym Programie Współpracy – należy przez to rozumieć „Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009”;
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu;
11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
12) wydziale merytorycznym – należy przez to rozumieć wydział Urzędu zajmujący się danym obszarem działalności pożytku publicznego;
13) Zespole Konsultacyjnym – należy przez to rozumieć Zespół Konsultacyjny do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powołany stosownym zarządzeniem.

3. Program jest elementem realizacji długofalowej lokalnej polityki społecznej Gminy Miejskiej Przemyśl.

4. Program określa przedmiot i obszary współpracy organów samorządowych miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.

5. Zasady i formy współpracy, zlecanie realizacji zadań publicznych w formie konkursu oraz zasady monitorowania współpracy zostały szczegółowo określone w Karcie Współpracy.

6. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy oraz Karty Współpracy mogą być zgłaszane Zespołowi Konsultacyjnemu za pośrednictwem Koordynatora ds. współpracy.

Rozdział 2

Cele programu

Celem Rocznego Programu Współpracy jest pobudzanie aktywności obywatelskiej w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta Przemyśla w szczególności poprzez:

1) określenie priorytetowych zadań publicznych na rok 2009;

2) zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;

3) zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu;

4) zapewnienie w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl środków finansowych umożliwiających wykonywanie ww. zadań.

Rozdział 3

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców miasta;
3) tworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych;
4) wypracowanie skutecznego sposobu zaspokajania ww. potrzeb, przy uwzględnieniu standardu świadczonych usług;
5) konsultowanie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
6) tworzenie warunków dalszego funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego, Miejskiej Rady Sportu oraz innych zespołów i grup zadaniowych.

 Rozdział 4

Podmioty programu współpracy

Podmiotami realizującymi współpracę są:

1) Rada Miejska w Przemyślu i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;

2) Prezydent Miasta – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez  Radę Miejską w Przemyślu;
3) merytoryczne wydziały – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne;
4) Zespół Konsultacyjny – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
5) Miejska Rada Sportu – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
6) Koordynator ds. współpracy – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
7) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców miasta bez względu na siedzibę.

Rozdział 5

Zakres współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w roku 2009

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2009, obejmuje w szczególności zadania publiczne w sferze:

1)  zdrowia i polityki społecznej;

2)  oświaty, wychowania i kultury fizycznej;

3)  kultury, sztuki i tradycji;
4)  współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

2. W sferze zdrowia i polityki społecznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:
   
1) organizowanie usług opiekuńczych jako formy wspomagającej dla osób starszych i niepełnosprawnych;

 2) wspieranie zadań związanych z opieką nad dziećmi, osobami starszymi i niepełnosprawnymi poprzez:
    a)  dożywianie i wyposażenie świetlic,
    b) utrzymanie dzieci w niepublicznej placówce opiekuńczo-wychowawczej,
    c) utrzymanie osób bezdomnych i pomoc w wychodzeniu z bezdomności,
    d) dofinansowanie do sportu, kultury i turystyki osób niepełnosprawnych.
3) wspieranie na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno – edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i         ponadpodstawowych;
4) wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
5) wspieranie działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych realizujących programy profilaktyczne na terenie miasta Przemyśla;
6) wspieranie różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii i wypoczynku letniego;
7) wspieranie działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków poprzez realizację programów rehabilitacyjno – edukacyjnych oraz imprez integrujących;
8) wspieranie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;

9) wspieranie inicjatyw (akcji, kampanii) z zakresu promocji i ochrony zdrowia.


3.  W sferze oświaty, wychowania i kultury fizycznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:

1) Współpraca z Miejską Radą Sportu.
2) Ogłaszanie w ramach możliwości prawnych konkursów dla stowarzyszeń w celu realizacji zadań własnych gminy przez organizacje pozarządowe. Priorytetowo traktowane będą konkursy projektów z zakresu sportu kwalifikowanego oraz konkursy ofert według zapisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3) Umożliwianie, poprzez dotowanie działalności POSiR, dzieciom i młodzieży bezpłatnego uczestnictwa w zajęciach sportowych na miejskich obiektach sportowych.
4) Organizowanie w ramach działalności POSiR kolejnych grup sportowych (szkółek).

5) Prowadzenie dla dzieci i młodzieży akcji polegającej na nieodpłatnym korzystaniu z krytej pływalni w każdą niedzielę (łącznie z bezpłatnym transportem).

6) Udzielanie pomocy stowarzyszeniom kultury fizycznej w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych i pisania projektów oraz wniosków.
7) Informowanie stowarzyszeń o możliwościach aplikowania o środki finansowe do konkretnych źródeł.

4.  W sferze kultury, sztuki i tradycji w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania:

1) Przemyska Wiosna Fredrowska;
2) Przemyska Jesień Muzyczna;
3) Dni Kultury Chrześcijańskiej;
4) „Noc Kupały”;
5) Międzynarodowe Warsztaty Muzyki GOSPEL;
6) Organizacja koncertów muzyki poważnej;
7) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
8) Wydanie jubileuszowego Rocznika Przemyskiego;
9) Wiosenne kursy mistrzowskie – warsztaty muzyczne;
10) Międzynarodowy Przemyski Festiwal „Przemyskie Lato”;
11) Wspólna organizacja imprez kulturalno-promocyjnych Miasta.

5.  W sferze współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:

1) troski o rozwój kontaktów współpracy między społeczeństwami;
2) szerszej współpracy międzynarodowej, w tym organizowania wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych itp.;
3) wymiany młodzieży.

 

Rozdział 6

Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

1. Władze miasta Przemyśla będą pomagały organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet miasta.

2. Organizacje pozarządowe mogą współpracować z Wydziałem Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie:

1) procedur aplikowania o środki finansowego z UE;
2) przygotowania wniosku na dofinansowanie prac remontowych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.   

3. Organizacje pozarządowe podejmując współpracę, o której mowa w ust. 2 są zobowiązane do samodzielnego przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do ubiegania się o dofinansowanie.  

 Rozdział 7

Promocja działalności organizacji w mediach

1. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na stronach internetowych Urzędu.

2. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

3. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl”.

 4. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 3 następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Redaktorem Naczelnym miesięcznika.
Opublikował:  | Data publikacji: 08-12-2008 10:42
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 12:13