13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych”.

Województwo Podkarpackie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Decyzją Zarządu Województwa Podkarpackiego Gmina Miejska Przemyśl otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Zakładu Uzdatniania Wody w Przemyślu oraz terenów przyległych”.

Dofinansowanie w wysokości 580 054,04 PLN (85% kosztów kwalifikowanych) przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa IV – Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.2 – Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi.

W ramach Projektu planowana jest budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych z kanałem odpływowym na terenie Zakładu Uzdatniania Wody przy ul. Rosłońskiego. Projektowany zbiornik jest integralną częścią kanalizacji deszczowej. Zbiornik ma za zadanie czasowe przetrzymanie wód opadowych i roztopowych, nie mieszczących się w istniejącym kanale deszczowym, a następnie odprowadzenie ich do istniejącego w ulicy Rosłońskiego kanału z wylotem do rzeki San.

Realizacja projektu planowana jest w 2009 roku.

 

Wydział Inwestycji Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich

 

Opublikował:  | Data publikacji: 01-12-2008 12:40
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:33