8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXXII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXXII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 27 listopada 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 23 i 30 października 2008 r. oraz 18 listopada 2008 r.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Wystąpienie Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu w sprawie zmiany przepisów dot. zwolnień celnych.
5. Zaprezentowanie I etapu kampanii promocyjnej miasta przez Pana Janusza Bergera Dyrektora Firmy Perspektywa Studio Architektury Marki Sp. z o.o. z Warszawy.
6. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
7. Interpelacje i wnioski radnych.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 245/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 271/2008
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr : 251/2008, 252/2008, 253/2008, 254/2008, 255/2008, 256/2008, 257/2008, 258/2008, 259/2008, 272/2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 260/2008, 262/2008, 263/2008, 264/2008, 265/2008, 266/2008,
b) zmiany uchwały Nr 64/2008 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. Nr 261/2008,
c) obciążenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl hipoteką – proj. Nr: 268/2008, 269/2008,
d) wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Przemyślu – proj. Nr 267/2008,
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Miasto Przemyśl i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu – proj. Nr 236/2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na usługi opiekuńcze, pomoc w naturze lub pieniężną przyznaną pod warunkiem zwrotu oraz pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie – proj. Nr 237/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania uzależnieniom w Przemyślu na 2009 r. – proj. Nr 240/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2009 – proj. Nr 250/2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zaocznego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. Nr 242/2008.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zaocznego technikum uzupełniającego dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. Nr 243/2008.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zaocznej szkoły policealnej dla dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. Nr 244/2008.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 241/2008.
20. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-11-2008 14:33
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17