7 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Sprawozdanie ze spotkania konsultacyjnego z organizacjami pozarządowymi w dniu 31 października 2008 r.

W dniu 31 października 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, odbyło się spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, w którym łącznie wzięły udział 43 osoby.

Prowadząca spotkanie pani Danuta Wiech, naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego, zaprezentowała zebranym program spotkania, który obejmował prezentację projektu Rocznego Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009, podsumowanie współpracy samorządu Miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi w roku 2008, sprawozdanie z działalności Grup Roboczych oraz ewentualne wybory przewodniczącego Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych. 

Na wstępie głos zabrała pani Renata Stefaniak, przewodnicząca Podkarpackiej Rady Organizacji Pozarządowych, która poinformowała o zakończeniu trzyletniej kadencji PROP oraz zaprosiła wszystkich obecnych na spotkanie wyborcze, którego termin został ustalony na dzień 8 grudnia br. o godz. 14 w siedzibie Towarzystwa Muzycznego w Przemyślu przy ul. Rynek 5. Ponadto poinformowała o trwających pracach nad Wojewódzkim Programem Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 oraz o  możliwości skorzystania przez organizacje z pracy studentów w ramach praktyk studenckich. 

Przechodząc do pierwszego punktu programu pan Robert Gawlik, koordynator ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, zaprezentował projekt programu współpracy na rok 2009, omawiając najistotniejsze zmiany wprowadzone w porównaniu z programem obowiązującym w roku 2008.

Uwagi do projektu zgłosili przedstawiciele Przemyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, Ruchu Kobiet do Walki z Rakiem Piersi „Europa Donna” oraz Przemyskiego Konwentu Kupieckiego. Zastrzeżenia dotyczyły m.in. braku zadań z zakresu promocji miasta, wskazano tutaj na corocznie organizowany plebiscyt „Przemyślanin Roku”, który powinien być dofinansowany przez Urząd, i profilaktyki i ochrony zdrowia.     

Następnie omówiono m.in. kwestię aktualizacji danych zamieszczonych na stronie internetowej, a także potrzebę aktywnego włączenia się w redagowanie strony przez samych zainteresowanych; zasygnalizowano potrzebę przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego stowarzyszeń już niedziałających.

W imieniu Caritas z Drohobycza przekazano prośbę o poszukiwaniu partnerów do współpracy.

W dalszej części spotkania odczytano pisemną rezygnację pana Edwarda Smuka z funkcji przewodniczącego Grupy ds. Kultury, Nauki i Edukacji oraz przewodniczącego Miejskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Z kolei pani Zofia Kulig złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej Grupy ds. Rodziny, Dzieci i Młodzieży.

Wobec braku jednomyślności odnośnie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w miejsce osób, które złożyły rezygnację, postanowiono zakończyć spotkanie. Pani Danuta Wiech zadeklarowała pomoc Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich przy zorganizowaniu spotkania poszczególnych grup roboczych w celu wyłonienia przewodniczących.  

Zapraszamy do Galerii  

 

JPGSpotkanie konsultacyjne (72,10KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 13-11-2008 09:03
Modyfikował: Rafał Porada | Data modyfikacji: 03-03-2015 14:07