10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXX sesja Rady Miejskiej

XXX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 23 października 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali nr 18 Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia: 11 września 2008 r., 22 września 2008 r., 9 października 2008 r.
3. 25 lecie ogłoszenia Karty Praw Rodziny – wskazania na dzisiaj.
4. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zasanie I” – proj. Nr 201/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Sanocka I” – proj. Nr 214/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 12/2002 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 03 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru – proj. Nr 233/2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 217/2008.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r. – proj. Nr 230/2008.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Przemyśla w cyklu pięcioletnim – proj. Nr 197/2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Przemyśla w przedmiocie zmiany granic miasta – proj. Nr 231/2008.
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla miejskiego zakładu budżetowego na 2008 r. – proj. Nr 222/2008.
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. proj. Nr: 204/2008, 205/2008, 206/2008, 207/2008, 208/2008, 209/2008, 210/2008, 211/2008, 212/2008, 215/2008, 219/2008, 220/2008, 221/2008, 232/2008, 234/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kwoty do zaciągnięcia zobowiązania przez Prezydenta Miasta Przemyśla w zakresie wydatków bieżących o wartości przekraczającej limity wyznaczone w budżecie roku 2008 – proj. Nr 223/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową – proj. Nr 218/2008.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 216/2008.
17. Podjęcie uchwały w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, przyznawanych przez Gminę Miejską Przemyśl – proj. Nr 226/2008.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie zasad najmu gminnych lokali użytkowych – proj. Nr 224/2008.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 225/2008.
20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych dla Miasta Przemyśla w 2008 r. – proj. Nr 213/2008.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnej w Przemyślu – proj. Nr 229/2008.
22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. Nr 227/2008.
23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół specjalnych mających siedzibę na obszarze miasta Przemyśla – proj. Nr 228/2008.
24. Interpelacje i wnioski radnych.
25. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-10-2008 14:38
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 13-03-2012 15:17