11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Forum Organizacji Młodzieżowych „WOKÓŁ PROBLEMÓW”

W dniu 30 września 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się Forum Organizacji Młodzieżowych „WOKÓŁ POBLEMÓW”.Forum, pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla zorganizowane zostało przez realizatorów projektu „Młodość ze sztuką”, Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemyślu oraz Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich. Adresatami forum byli m.in. przedstawiciele Wydziału Edukacji, Wydziału Sportu, pedagodzy, nauczyciele oraz uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizacje pozarządowych oraz młodzież skupiona w projekcie „Młodość ze sztuką” .
Głównym celem było przybliżenie problemów z jakimi spotyka współczesna młodzież,w oparciu o przeprowadzoną diagnozę problemów uzależnień i innych zagrożeń społecznych dla miasta Przemyśla.Zebranych, przywitał Pan Robert Choma - Prezydent Miasta Przemyśla, który zwracając uwagę na potrzebę konstruktywnego rozwiązywania problemów, zachęcił do spójnych działań na rzecz młodzieży. Nad przebiegiem forum czuwała Pani Danuta Wiech - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich.
Pani Agnieszka Kruczyńska koordynator projektu „Młodość ze sztuką” wprowadzając w temat forum, ukazała w formie prezentacji multimedialnej główne problemy z którymi spotyka się przemyska młodzież. Najczęściej wymieniane to: brak pracy, używki, przemoc, zachowania chuligańskie, zaburzoną hierarchię wartości, konflikty z prawem, brak możliwości rozwijania zainteresowań, do tego dochodzi obniżenie wieku młodych ludzi uzależnionych od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych.
Zwrócono uwagę, że nie są to sytuacje incydentalne. Co zrobić, aby wykorzystać zainteresowania i potraktować młodego człowieka jako podmiot, sprawcę rzeczywistości, który realizując siebie, czuje się dobrze wśród innych, stąd nie ma potrzeby sięgania po „wspomagacze”, „rozweselacze” czy „zabijacze nudy”, jakimi są używki. Jak wyposażać młodzież w konkretne umiejętności społeczne, takie jak zdobywanie akceptacji rówieśników, wyrażanie swojego zdania, okazywanie i rozładowywanie emocji w sposób akceptowany społecznie? Jak „uzbroić” ich w wiedzę z zakresu komunikowania się i podstaw psychologii społecznej? Jak zintensyfikować działania? Kto, w pierwszym rzędzie, jest zobowiązany do podjęcia takich działań, szukania rozwiązań, kto powinien wziąć odpowiedzialność za brak reakcji? Poszukiwaniem odpowiedzi były kolejne prezentacje zaproszonych gości.

Pani Małgorzata Jurewicz, na co dzień pracująca jako terapeuta uzależnień
w Wojewódzkim Podkarpacki Szpitalu Psychiatrycznym, skupiła się na problemach młodzieży u progu dorosłości, między 18-20 rokiem życia.

Pani Alicja Sabatowska, Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, omówiła temat zaburzonego świata wartości młodzieży, analizę problemu i perspektywę zmian.

Pani Katarzyna Chomicka, realizator projektu „Młodości ze sztuką”, przedstawiła alternatywne formy rozwijania zainteresowań wśród młodzieży.

Pan Jan Wojtowicz z komendy Miejskiej Policji w Przemyślu przeanalizował zjawiska przemocy i agresji wśród młodzieży

Pani Patrycja Bednarz z Miejskiego Ośrodka Zapobiegania Uzależnieniom zaprezentowała formy pomocy młodzieży po zatruciu środkami odurzającymi.

Ciekawym komentarzem do poruszanych problemów była prezentacja Ks. Doktora Andrzeja Drapały Prezesa Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” z Kielc.
W oparciu o skalę różnorodnych problemów zaprezentował główne cele statutowe stowarzyszenia realizującego m.in. działania z zakresu profilaktyki uzależnień, ukierunkowane na ludzi młodych i wychodzące naprzeciw ich oczekiwaniom.
Realizowane są one w oparciu o regionalny system diagnozy i profilaktyki zachowań problemowych dzieci i młodzieży. Koncentrują się szczególnie na działaniach, których celem jest zapobieganie pojawianiu się i rozwojowi zachowań ryzykownych w danej społeczności. Dlatego też stowarzyszenie aktywnie promuje alternatywne formy w stosunku do tych, które należałoby wyeliminować. Jedną z nich są warsztaty profilaktyczne, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych. Ks. dr Andrzej Drapała odniósł się również do poruszanych na forum problemów, umożliwiając włączenie się w dyskusję młodzieży. W trakcie dyskusji okazało się, że przemyska młodzież oczekuje od dorosłych większego zainteresowania, reakcji, konsekwencji i jasnych, spójnych rozwiązań a także alternatywnego zagospodarowania czasu wolnego. Młodzież, zwłaszcza starsza, ma mniejsze możliwości rozwijania własnych zainteresowań. W ich przekonaniu brakuje miejsc, w których mogłaby się spotkać, spędzać czas aktywnie i pożytecznie oraz osób które chciałyby z nimi współpracować. Miasto Przemyśl jest otwarte na współpracę w myśl ogólnie przyjętych zasad i norm społecznych. Dlatego warto stwarzać młodzieży możliwości rozwoju przez zaakceptowanie ich zainteresowań, dostosowywać do nich programy profilaktyczne, wspierające kreatywność młodego człowieka. Prowadzić diagnozę środowiska i dążyć do zacieśniania współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką młodzieży.

Przygotował: Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu

JPGForum Organizacji Młodzieżowych „WOKÓŁ PROBLEMÓW”. (248,96KB)

JPGForum Organizacji Młodzieżowych „WOKÓŁ PROBLEMÓW”. (322,98KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 10-10-2008 13:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:20