13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zarządzenie Nr 82/2008 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania.

Zarządzenie Nr 82/2008
Prezydenta Miasta Przemyśla
z dnia 28 kwietnia 2008r.
 
 
w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Miejskiej Rady Sportu oraz ustalenia regulaminu jej działania
 
 
Na podstawie art.18a i art. 18c ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej
(Dz.U. z 2007r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm)
 
 
zarządzam , co następuje:
 
 
§ 1
 
1. Powołuje się Miejską Radę Sportu w Przemyślu, zwaną dalej Radą.
2. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym organów Miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu .
3. Do zadań Rady należy:
1) opiniowanie:
 a) strategii rozwoju Miasta w zakresie kultury fizycznej,
 b) projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej,
 c) projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej,
 d) programów bazy sportowej na terenie Miasta,
 e) planów imprez sportowych i rekreacyjnych organizowanych przez różne organizacje         na terenie Miasta i dofinansowywanych przez Miasto,
2) współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta,
3) koordynacja imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Miasta,
4) inspirowanie działań w sferze ogólnie pojętej kultury fizycznej oraz pomaganie w
ustalaniu programu imprez, których współorganizatorem lub organizatorem byłoby Miasto,
5)      ustalanie zasad współpracy z towarzystwami kultury fizycznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi podmiotami prowadzącymi działalność w kulturze fizycznej,
6) dokonywanie bieżących ocen imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych w Mieście,
7)      propagowanie przedsięwzięć sportowo-rekreacyjnych.
 
 
§ 2
 
1. Rada składa się z 11członków powoływanych przez Prezydenta Miasta według następujących zasad:
1)      4 członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy
klubów sportowych działających na terenie Miasta, nie więcej niż 1 kandydat z jednego klubu,
2)      3 członków powołanych spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy Uczniowskich Klubów Sportowych, nie więcej niż 1 kandydat z jednego UKS,
3)       2 członków powołanych spośród nauczycieli wychowania fizycznego w szkołach (zespołach szkół) dla których organem prowadzącym jest Miasto Przemyśl, wytypowanych przez dyrektorów tych szkół, nie więcej niż 1 kandydat z jednej szkoły (zespołu szkół),
4)      1 członek powołany spośród kandydatów zgłoszonych przez statutowe organy klubów sportowych osób niepełnosprawnych działających na terenie Miasta, nie więcej niż
1 kandydat z jednego klubu,
5)      1 pracownik Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wskazany przez Prezydenta.
  1. Kadencja rady trwa 4 lata, jednakże każdorazowo upływa po upływie 3 miesięcy od upływu kadencji Rady Miejskiej w Przemyślu.
  2. Prezydent odwołuje członków Rady w przypadku:
1)      cofnięcia rekomendacji przez podmiot delegujący,
2)      rezygnacji członka Rady,
3)      innej ważnej przyczyny.
 
§ 3
 
1. Rada ze swojego grona wybiera i odwołuje :
1) Przewodniczącego,
2) zastępcę przewodniczącego,
3) sekretarza.
2. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie. Za udział w posiedzeniu nie przysługuje wynagrodzenie, ani też rekompensata za utracone zarobki.
3. Rada składa Prezydentowi Miasta corocznie sprawozdanie ze swojej działalności.
 
§ 4
 
1. Rada obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego, nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.
2. Przewodniczący zwołuje posiedzenie Rady co najmniej 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia, podając proponowany porządek obrad lub zakres problemów, mających być przedmiotem obrad.
3. Rada sama ustala porządek obrad. Rada jest zobowiązana zająć się sprawami przedłożonymi przez Prezydenta Miasta i Radę Miejską w Przemyślu.
4. Przewodniczący jest zobowiązany zwołać posiedzenie Rady w terminie 14 dni na żądanie:
a) Prezydenta,
b) 1/3 członków Rady,
c) Przewodniczącego Rady Miejskiej w Przemyślu.
 
§ 5
 
1. Przewodniczący kieruje pracą Rady, prowadzi obrady ,reprezentuje Radę na zewnątrz oraz zapewnia wykonanie uchwał podjętych przez Radę.
2. W razie przemijającej przeszkody w wykonaniu zadań, Przewodniczącego zastępuje zastępca przewodniczącego.
3. Rada obraduje i podejmuje uchwały w obecności co najmniej połowy członków.
§ 6
 
Obsługę administracyjną Rady zapewnia Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego
w Przemyślu.
 
 
§ 7
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
z up. PREZYDENTA MIASTA
dr Dariusz Iwaneczko
Z-ca Prezydenta
 
 
Opublikował:  | Data publikacji: 10-09-2008 10:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 10-09-2008 10:36