9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prośba Prezydenta w sprawie budowy obwodnicy

 Prezydent Miasta Przemyśla Robert Choma zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska oraz  Ministra Infrastruktury Cezarego Grabarczyka z prośbą o przeznaczenie środków finansowych, będących w dyspozycji Ministerstwa Infrastruktury, na realizację zadania pn. „Budowa drogi obwodowej miasta Przemyśla łączącej drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28”. O wsparcie tych starań poprosił podkarpackich parlamentarzystów.

Wspomniana inwestycja została wpisana do indykatywnego wykazu indywidualnych projektów kluczowych przewidzianych w latach 2007-2013 do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. W konsekwencji powyższego w dniu 31.03.2008r. została podpisana umowa dotycząca przygotowania projektu indywidualnego (pre-umowa) w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007–2013. W chwili obecnej całkowity szacunkowy koszt budowy drogi obwodowej miasta Przemyśla wynosi 205,82 mln. PLN – w tym dofinansowanie 149,96 mln. PLN, co stanowi 72,86% i wkład własny beneficjenta (miasta Przemyśla) 55,86 mln. PLN, co stanowi 27,14%. Planowany termin realizacji zadania przypada na lata 2009 – 2012.

Uzasadniając swoją prośbę Prezydent wskazał, że:

"Przemyśl posiada zabezpieczenie wkładu własnego w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym miasta na realizację obwodnicy. Jednakże stale rosnące koszty inwestycyjne, tj. zarówno materiałów budowlanych, jak i robocizny a także zmieniający się kurs EURO oznaczają w efekcie, iż realizacja tegoż strategicznego zadania, czasowo zakreślona do roku 2012, może być znacznie utrudniona. Te wykazane powyżej tendencje znacząco zawyżą koszt przedmiotowej inwestycji. Ciężar tego zadania bardzo obciąża budżet miasta, a wygospodarowanie dodatkowych środków jest wręcz niemożliwe. Realizacja zadania - bezsprzecznie priorytetowego powoduje także, że szereg innych, równie istotnych inwestycji dla rozwoju miasta zostaje odroczonych w czasie o kilka kolejnych lat. (...) Wykonanie tego odcinka drogi stanowić będzie także element sieci dróg krajowych. Przyczyni się to więc do poprawy dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych, również o charakterze transgranicznym - tędy bowiem prowadzi tranzyt europejski na Ukrainę. Nie pozostaje to oczywiście bez wpływu na rozwój gospodarczy miasta, przedsięwzięcie to bowiem stwarza podstawy do zainicjowania procesów rozwoju, daje olbrzymią szansę trwałego wzrostu dla całego regionu.(...) Pełna i planowa realizacja przedmiotowego zadania nabiera dziś - w przeddzień EURO 2012 jeszcze bardziej szczególnego charakteru. Wspólna organizacja przez Polskę i Ukrainę Mistrzostw Europy w piłce nożnej już za niespełna cztery lata, zbiega się w czasie z zakończeniem budowy obwodnicy, którą to także setki kibiców zmierzać będą na rozgrywki sportowe. Zakończenie zadania w czasie dzięki zwiększeniu udziału państwa w jego realizacji byłoby znacząco ułatwione."

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2008 14:46
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 18-10-2010 10:33