10 °C
 • PL
 • EN
 • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Regulamin konkursu "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa"

Naczelnik Wydziału Edukacji gorąco zachęca do udziału w konkursie  "Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa". Celem konkursu jest m.in. uczczenie pamięci wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II w 30 rocznicę wyboru na stolicę Apostolską.

 

    REGULAMIN 

 III   PRZEGLĄD  (11.10.2008 ) TWÓRCZOŚCI  ARTYSTYCZNEJ  DZIECI I MŁODZIEŻY

„MOJE WZRASTANIE KU PEŁNI   CZŁOWIECZEŃSTWA - 

na temat:   Czas wolny  w  życiu lub nauczaniu  Jana Pawła II

-  wzorem dla moich form rekreacji.

Zobrazowany poprzez  formy; PLASTYCZNE, LITERACKIE  lub  KRÓTKIE MINIATURY TEATRALNE, SŁOWNO  - MUZYCZNE

  Honorowy Patronat: J.E. Ks. Abp Józef Michalik, Podkarpacki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Przemyśla

                         

ORGANIZATOR:

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży „WZRASTANIE” ul. Kościuszki 5,  37-700 Przemyśl

tel. (0-16) 675-15-14 e-mail: wzrastanie@free.ngo.pl

CELE KONKURSU:

 

- Uczczenie pamięci wielkiego Polaka Ojca Świętego Jana Pawła II w 30 

   rocznicę wyboru na stolicę Apostolską

-         Popularyzacja działań artystycznych dzieci i młodzieży, form: plastycznych, literackich, piosenki, słowno-muzycznych, teatralnych

-         Inspirowanie do podejmowania stylu bycia opartego na powszechnie uznawanych wartościach, zachęcenie do podzielenie się doświadczeniem z życia   opartego na  twórczych celach,  dążeniach, naśladowaniu wzorców osobowych, autorytetów  zachęta do twórczego wypoczynku;

-         Upowszechnienie sposobów aktywnego spędzania czasu wolnego,  rozwijania  zainteresowań, zdolności ,twórczości;

-         Udział w konkursie ma odzwierciedlać już  podejmowaną lub zachęcać do aktywności w wymiarze nie  tylko rekreacyjnym lecz i  duchowym, odniesień z  bliźnimi, przyrodą,

UCZESTNICY:

Zasięg   ogólnopolski

 • dzieci  przedszkolne 
 • uczniowie szkół podstawowych, placówek opiekuńczych, MOK, GOK, grupy pracy pozalekcyjnej, świetlice środowiskowe itp.
 • uczniowie gimnazjów  i   szkół ponadgimnazjalnych
 • grupy dziecięce i młodzieżowe, harcerze, wspólnoty przyparafialne i inne

 

Literacki       lub     /literacko –plastyczny/

 

¨              Wiersz   lub   wiersze ;  zebrane, odtworzone   lub    osobista   twórczość: list, opowiadanie, reportaż, wywiad, wspomnienie i inne – własne   ujęcie ( max do 3 stron – nie może to być wydruk   internetowy   lecz własna twórczość w w/w formie np.  na temat czasu wolnego własnego lub Ojca św.

KONKURS PLASTYCZNY

FORMAT PRAC

 A4 i nie większy niż A3, przestrzenny - nie większy niż 30x20x 20 na trwale; solidnie umocowany !

TECHNIKA WYKONANIA:

malarstwo, rysunek, collage, grafika, haft i inne.

MINIATURY; TEATRALNE, WOKALNO – MUZYCZNE, PIOSENKA

FORMA

Dowolna(piosenki, słowno –muzyczne, teatr słowa, pantomina  ) odnoszące się  do zakresu w/w tematu

CZAS PREZENTACJI

nie przekraczający 15 minut/ ewentualna scenografia - bez możliwości montowania, zawieszania elementów dekoracyjnych   /dostępność odtwarzaczy CD /Organizator zastrzega sobie prawo przerwania programu po przekroczeniu  limitu czasu !

SPOSÓB ZGŁOSZENIA

 

 

Konieczność zgłoszenia Zespołu z danymi:  szkoły, placówki, nazwą zespołu liczbą uczestników; imionami i nazwiskami ,wiekiem, danymi opiekuna   oraz  dostarczenie scenariusza w formie konspektu lub zapisu

DVD, video  audio,  widziane będzie zdjęcie zespołu.

TERMINY

 NADSYŁANIE  PRAC;

do     2   października

 

      FINAŁ KONKURSU

        11  października

 

Przesłanie prac i zapisów medialnych do     2  października b.r decyduje data stempla pocztowego; na w/w adres Stowarzyszenia.

Laureaci wszystkich form konkursu zostaną zaproszeni na uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagród na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu na tzw. FINALE dn.11 października, odbywające się w ramach tradycyjnych „Dni papieskich” Program uroczystości przewiduje: Mszę św., prezentację Konkursową; form  scenicznych ( po wcześniejszym zakwalifikowaniu), wręczenie dyplomów i nagród z wszystkich zakresów konkursowych, agapę. Przewidywany czas trwania (godz. 10 – 15)

Prace plastyczne będą wyeksponowane  na  wystawie w jednym z pomieszczeń Zamku. Wykonane muszą być  uczestnika  samodzielnie w szkole lub placówce ,co ma być potwierdzone podpisem  opiekuna  na metryczce

WARUNKI UCZESTNICTWA:

-         Prace należy opatrzyć metryczką(dostępna na stronie www wzrastania) umieszczoną na odwrocie pracy, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek, klasę lub grupę i adres domowy, nazwę i adres placówki(fax, e-mail), szkoły, imię i nazwisko opiekuna/pismem drukowanym/. Prace po wstępnej wewnętrznej eliminacji przesyłają szkoły, placówki

-         Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

Jury konkursowe; w składzie:

specjaliści z dziedziny; muzyki, sztuki , oraz reprezentant Wzrastania dokona oceny prac i prezentacji teatralno -muzycznych

 • Zwycięzcy, laureaci konkursu plastycznego lub zakwalifikowane zespoły zostaną zaproszeni wraz z  opiekunami w dn.11 października (na finał do Przemyśla na  zamek Kazimierzowski) po odrębnym zawiadomieniu na podany adres internetowy
 • Laureaci otrzymają dyplomy oraz   nagrody rzeczowe;
 • Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu do Przemyśla,
 • Zapraszamy do udziału w finale na Zamku innych osób z szkoły, rodziny ;koledzy, rodzeństwo, rodzice( w nieograniczonej liczbie, lecz wskazane byłoby zgłoszenie  większej grupy uczestników )

DODATKOWE INFORMACJE

 • Lista zwycięzców będzie zaprezentowana w okolicznościowy folderze(wymagana więc będzie zgoda na publikację danych osobowych załączona do pracy ; wg. standardów oświadczenia o ochronie danych osobowych, podpisana przez rodzica lub  opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika konkursu dołączona do pracy Opiekunowie laureatów otrzymają także stosowne dyplomy.

PRAWA ORGANIZATORA:

Wszystkie prace biorące udział w konkursie pozostaną własnością organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

Kontakt w sprawie konkursu:

Opiekun świetlicy

Świetlica Wzrastanie w Przemyślu: tel;(016; 675 -15 -14) w godz.12.30 – 18 ( pon – piątek) lub

 email: wzrastanie @free.ngo.pl

 

 

 

Konkurs  plastyczny

Każda praca powinna być opisana czytelnie, wg. poniższego wzoru, pismem drukowanym:

KARTA ZGŁOSZENIA  -  METRYCZKA

Nadesłane prace pozostaną własnością organizatorów, którzy zastrzegają sobie możliwość ich publikowania.

Wyrażam zgodę na:

        umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w bazie adresowej organizatora z możliwością ich poprawiania i uzupełniania, we wszystkich działaniach związanych z konkursem

        wykorzystanie przez organizatora moich prac konkursowych do celów edukacyjnych( wystawa) oraz ich publikacji( folder) we fragmentach lub całości z zachowaniem praw autorskich

 

 

...........................................................

miejscowość, data

 

...............................

podpis autora

 

.......................................

podpis rodzica (opiekuna)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formy teatralno - - muzyczne

 

1.    Imię, nazwisko / nazwa zespołu............................................................

     ...............................................................................................................

2.    Adres  e- mail  kontaktowy – opiekuna  koniecznie!.......................

 

....................................................................................................................

 3. Imię i nazwisko opiekuna / kierownika zespołu......................................

 4. Nazwa i adres placówki macierzystej.....................................................

     ...............................................................................................................

 5. Skład

 

Lp

Imię, nazwisko

Instrument

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

 

 6. Repertuar

 

Lp

Tytuł utworu/spektaklu

Autor tekstu

Kompozytor

Repertuar konkursowy

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

 

7. Informacje o wykonawcy( wykonawcach – dane dla  konferansjera)

           ( nie więcej niż 5 – linijek – wierszy )

.................................................................................................................

     ...............................................................................................................

     ...............................................................................................................

     ...............................................................................................................

     ...............................................................................................................

     ...............................................................................................................

     ...............................................................................................................

 

8. Konieczność dostarczenia scenariusza w formie konspektu lub zapisu DVD, video  audio( dobrze będzie  widziane zdjęcie zespołu).

Przesłanie wraz ze zgłoszeniem do 2 października  br.

 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 03-09-2008 08:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 03-09-2008 08:12