15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

Informuję, że wzorem lat ubiegłych, na rok szkolny 2013/2014 przyznawana będzie pomoc materialna o charakterze socjalnym.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Przemyśla, których wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł miesięcznie. Kryterium to obowiązuje od 1 października 2012 r.

 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2013 r. (jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni na podstawie art.57 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego Dz. U. z 20013 r. poz.267 j.t.),  w szkole, do której uczęszcza uczeń lub w kancelarii ogólnej UM w Przemyślu ul. Rynek 1. 

W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – wniosek należy złożyć do 15 października 2013 r. w kancelarii ogólnej UM w Przemyślu ul. Rynek 1

Drugim rodzajem pomocy materialnej o charakterze socjalnym wyodrębnionym w ustawie o systemie oświaty jest zasiłek szkolny. Pomoc tę może otrzymać uczeń, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego. Jest  świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.

Wniosek powinien być złożony w tut. Urzędzie w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego  przyznanie zasiłku. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku mogą być: śmierć rodziców lub opiekunów prawnych,  klęska żywiołowa, pożar, włamanie lub zalanie mieszkania, nagły wypadek zdrowotny ucznia czy rodzica oraz  inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego udzielają  pracownicy Wydziału Edukacji i Sportu pod numerem tel. 16 678 25 96

DOTNULL

DOTNULL

DOTNULL

Opublikował:  | Data publikacji: 20-08-2008 10:43
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-08-2013 11:47