22 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXVI sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 26 czerwca 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (II piętro) Rynek 1 w Przemyślu.

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 29 maja 2008 r. i 9 czerwca 2008 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
4. Podjęcie rezolucji z okazji 75 rocznicy nadania Przemyślowi statusu Miasta Grodzkiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Śródmieście I” – proj. Nr 125/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Bielskiego I” – proj. Nr 126/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Winna Góra I” – proj. Nr 139/2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 140/2008, 141/2008, 142/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 134/2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na połączenie jednoosobowych spółek Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 135/2008.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r. – proj. Nr 147/2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr: 127/2008, 128/2008, 129/20008, 130/2008, 131/2008, 132/2008, 133/2008, 144/2008, 148/2008, 149/2008, 150/2008, 151/2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. – proj. Nr 145/2008.
14. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru – proj. Nr 124/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia terminów płatności dla inkasentów – proj. Nr 143/2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie „Strategii rozwoju edukacji dla miasta Przemyśla na lata 2008-2015” – proj. Nr 120/2008.
17. Podjecie uchwały w sprawie utworzenia szkoły policealnej i włączenia jej do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu – proj. Nr 121/2008.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia zaocznego, uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu – proj. Nr 123/2008 r.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla – proj. Nr 136/2008.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie miasta Przemyśla przez osoby prawne i osoby fizyczne – proj. Nr 138/2008.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Żurawica o przejęciu zadania własnego w postaci prowadzenia publicznego przedszkola specjalnego – proj. Nr 137/2008.
22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Przemyśla – Roberta Chomy – proj. Nr 115A/2008.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii o lokalizacji salonu gier na automatach – proj. Nr 146/2008.
24. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Przemyśla i Powiatu Przemyskiego w 2007 r.
25. Interpelacje i wnioski radnych.
26. Zakończenie obrad.
Opublikował:  | Data publikacji: 19-06-2008 12:44
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:16