13 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA

PREZYDENT MIASTA PRZEMYŚLA

OGŁASZA KONKURS NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA:

           

1.       Centrum Kształcenia Ustawicznego w Przemyślu,

2.       Centrum Kształcenia Praktycznego w Przemyślu.

 

I          Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania  określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca  stanowisko  dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,                      w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz. 1854).

           

II         Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;

2)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację
o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -       
w przypadku nauczyciela akademickiego;

3)   akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem;

4)     dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

5)      dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)      ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej          
 i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół
i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.);

7)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)     oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674     
z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;

10)   oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.);

11)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,
poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

III       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs  na stanowisko dyrektora ...” , w terminie do 13 czerwca 2008 r.  na adres:
Prezydent Miasta Przemyśla
ul. Rynek 1,
37-700 Przemyśl.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Przemyśla.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Opublikował:  | Data publikacji: 05-06-2008 12:22
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 05-06-2008 12:25