Pierwsze Posiedzenie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

W dniu 15 maja w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyło się pierwsze robocze spotkanie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl. W spotkaniu wzięli udział wójtowie gmin, które wchodzą w skład Związku. Podczas spotkania dr inż. arch. Krzysztof Wielgus z Politechniki Krakowskiej zaprezentował: „Kierunki Ochrony i Rewitalizacji Zabytków, Fortyfikacji w Teorii i Praktyce”. Autorami prezentacji są: dr inż. arch. Jadwiga Środulska-Wielgus, mgr inż. arch. Joanna Piekło, mgr inż. arch. Wojciech Rymsza-Mazur. W czerwcu br. odbędzie się spotkanie podczas, którego zostaną wybrane statutowe władze Związku.
Robert Choma Prezydent Przemyśla poinformował, iż Związek został zarejestrowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nadmienił, iż informację tę uzyskał bezpośrednio od Pana Tomasza Siemoniaka Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ponadto poprosił przybyłych na spotkanie wójtów o przeanalizowanie podjętych uchwał w sprawie Związku i naniesienie niezbędnych zmian w odniesieniu do stanu aktualnego.
W skład Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl wchodzi 9 gmin:

1) Gmina Bircza,
2) Gmina Krasiczyn,
3) Gmina Krzywcza,
4) Gmina Medyka,
5) Gmina Orły,
6) Gmina Wiejska Przemyśl,
7) Gmina Stubno,
8) Gmina Żurawica,
9) Gmina Miejska Przemyśl,

Zgodnie z przyjętym statutem do zadań Związku należy aktywne wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój gospodarczy, zwłaszcza rozwój i promocję turystki na terenie Gmin tworzących Związek. W szczególności zadania te obejmują:
1) koordynowanie opracowań i realizacja wdrożeń programów i zadań przewidzianych
w statucie Związku,
2) reprezentowanie interesów gmin zrzeszonych w Związku w zakresie objętym statutową działalnością Związku wobec organów administracji rządowej
3) i samorządowej oraz innych instytucji zarówno krajowych, jak i zagranicznych,
4) utworzenie Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl jako formy ochrony konserwatorskiej przewidzianej ustawą o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami, w celu ochrony krajobrazu kulturowego oraz zachowania wyróżniających się krajobrazowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla Twierdzy Przemyśl,
5) wykonywanie zabiegów i prac ochronnych na obszarach i obiektach chronionych Twierdzy Przemyśl,
6) sporządzenie planu ochrony parku kulturowego,
7) inspirowanie i wspieranie działań gmin w zakresie ochrony fortów Twierdzy Przemyśl,
8) koordynowanie prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
9) wspieranie działań mających na celu uznanie Twierdzy Przemyśl za pomnik historii,
10) przygotowywanie dokumentacji i pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na realizację celów Związku,
11) podejmowanie działań na rzecz poprawy środowiska naturalnego oraz infrastruktury technicznej służących podniesieniu wizerunku turystycznego i atrakcyjności gospodarczej regionu,
12) prowadzenie wszechstronnej działalności promocyjnej Związku,
13) promocję turystycznego produktu pn: Twierdza Przemyśl,
14) współpraca regionalna i międzynarodowa w ramach zadań statutowych Związku,
15) realizowanie przedsięwzięć z zakresu rekreacji, sportu, kultury fizycznej i turystyki,
16) wspieranie działań dotyczących rozwoju i rozbudowy infrastruktury technicznej i komunikacyjnej na terenie gmin należących do Związku.

Rafał Porada
Kancelaria Prezydenta Miasta

JPGPierwsze Posiedzenie Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl (97,25KB)

Opublikował(a):  Data publikacji: 15-05-2008 15:04 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06

Na skróty