35 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór wniosków do FIO

Jeszcze tylko do 28 kwietnia br. organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do konkursu na najlepsze projekty dofinansowywane w 2008 r. ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.


Składane projekty mają realizować cel strategiczny Podstawowych działań Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wydatkowania rezerwy celowej Fundusz Inicjatyw Obywatelskich budżetu państwa na 2008 r., jakim jest zwiększenie udziału sektora organizacji pozarządowych w realizacji zadań publicznych, w ramach kształtowanych i prowadzonych na zasadach partnerstwa i pomocniczości polityk publicznych.
Osiągnięcie celu strategicznego będzie możliwe poprzez wsparcie:
• indywidualnych działań inicjowanych przez organizacje pozarządowe w zakresie realizacji zadań publicznych,
• wspólnych inicjatyw obywatelskich w ramach partnerstwa publiczno - społecznego,
• wspólnych działań podejmowanych w ramach partnerstw wewnątrz sektora pozarządowego,
• promocji dobrych praktyk, modelowych rozwiązań w zakresie funkcjonowania zasady pomocniczości, standardów współpracy, kształtowania demokratycznego ładu społecznego.
W roku 2007, w ramach Rządowego Programu FIO, dofinansowano 5 projektów trzyletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2005 r.), 297 projektów dwuletnich (złożonych w konkursie ogłoszonym w 2006 r.) oraz 746 projektów złożonych w konkursie ogłoszonym w 2007 r., na łączną kwotę 49.015.328,62 zł.

Wysokość środków na finansowanie FIO w roku 2008 wynosi 60 mln zł, a maksymalny czas realizacji projektu: od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r. Maksymalna kwota dotacji, o którą mogą ubiegać się wnioskodawcy to 250 tys. zł, minimalna: 5 tys. zł. Wymagany wkład własny:
• co najmniej 10% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od 5 tys. zł do 25 tys. zł - wkład własny finansowy lub niefinansowy; dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 25 tys. zł do 150 tys. zł - wkład własny finansowy);
• co najmniej 20% wartości projektu (dla projektów o wnioskowanej dotacji od ponad 150 tys. zł do 250 tys. zł - wkład własny finansowy);
Wniosek należy pobrać ze strony internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl i wypełnić w języku polskim, komputerowo, w formacie i wzorze takim, w jakim został zamieszczony na stronie internetowej.
Szczegółowe zasady przyznawania dotacji zostały opisane w dokumencie Zasady przyznawania i rozliczania dotacji w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w roku 2008 dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl lub www.crzl.gov.pl gdzie znajduje się również pełna treść ogłoszenia i szczegółowe informacje dodatkowe.
Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 lipca 2008 r.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-04-2008 11:30
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:06