11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XXII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XXII sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (II piętro) Rynek 1 w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2008r.
3. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
4. Podjęcie rezolucji w sprawie budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice – proj. Nr 88/2008.
5. Podjęcie uchwał w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta:
a) Panu Kapitanowi Henrykowi Jaskule – proj. Nr 65/2008,
b) Panu Profesorowi Andrzejowi Kadłuczce – proj. Nr 66/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia publicznej szkoły policealnej specjalnej dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących, wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. dra Janusza Korczaka w Przemyślu – proj. Nr 64/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. Nr 39A/2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Prezydenta Miasta Przemyśla do zaciągania zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2008 r. – proj. Nr: 81/2008, 89/2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego – proj. Nr 82/2008.
10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr: 72/2008, 73/2008, 74/2008, 75/2008, 76/2008, 77/2008, 78/2008, 80/2008, 90/2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz zabezpieczenia środków finansowych na jego realizację – proj. Nr 86/2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przemyślu projektu „Czas na aktywność w Mieście Przemyśl” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet VII – działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” w obszarze „Aktywizacji zawodowej i społecznej grup podlegających wykluczeniu społecznemu” – proj. Nr 87/2008.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta Przemyśla oraz akceptacji wartości jednego punktu – proj. Nr 79/2008.
14. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 83/2008, 85/2008,
b) zmiany Uchwały Nr 42/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl zmienionej uchwałą Nr 85/2007 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 26 kwietnia 2007 r. – proj. Nr 84/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz rozstrzygania o dalszym postępowaniu z nimi – proj. Nr 68/2008.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Delegatów Stowarzyszenia „Na Kupieckim Szlaku” – proj. Nr 67/2008.
17. Podjecie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Przemyślu – proj. Nr 71/2008.
18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży oraz podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 93/2008.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu Miasta Przemyśla liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży – proj. Nr 91/2008.
20. Prezentacja Strategii Oświatowej Miasta Przemyśla na lata 2008-2015.
21. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 r. – proj. Nr 92/2008.
22. Sprawozdanie Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Przemyślu z działalności za 2007 r.
23. Interpelacje i wnioski radnych.
24. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-04-2008 10:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:16