16 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Nabór do oddziałów integracyjnych w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi

 

Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

Oddziały Integracyjne w Szkole Podstawowej nr 16 i Gimnazjum nr 4


Historia integracji w naszej placówce sięga 1993 r. . Wówczas utworzono pierwszy oddział integracyjny, w którym rozpoczęły realizację obowiązku szkolnego dzieci niepełnosprawne  ruchowo razem za swoimi zdrowymi rówieśnikami. 

Tak się zaczęło …, a jak jest dzisiaj ?

Otóż w bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi funkcjonuje 35 klas , w tym aż  12 oddziałów integracyjnych.

Wychowawcy i nauczyciele  realizują ciekawe programy własne, zarówno wychowawcze  jak i edukacyjne, przy czym w klasach integracyjnych są one dostosowane do indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych..

W klasie integracyjnej realizowany jest taki sam program jak w każdej innej, równoległej klasie !

 
We wszystkich klasach integracyjnych uczy się obecnie 57 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Zespół Orzekający Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Najliczniejszą grupę stanowią dzieci niesprawne ruchowo oraz upośledzone umysłowo w stopniu lekkim. Ponadto są również uczniowie niedowidzący, niedosłyszący, z zaburzeniami zachowania i z autyzmem .

W klasach pracuje dwóch nauczycieli, którzy jednocześnie prowadzą zajęcia ze wszystkimi dziećmi. Jeden jest prowadzącym (w klasach starszych jest to nauczyciel przedmiotu), a drugi - pedagog specjalny, który  wspomaga uczniów niepełnosprawnych.  

Dodatkowe zajęcia dla  dzieci prowadzą specjaliści  zatrudnieni w szkole: pedagog, pedagog – terapeuta, logopeda, psycholog.

Integracja we współczesnej szkole ma zaspokoić potrzeby wszystkich dzieci – zarówno z różnego rodzaju deficytami, jak i tych zdrowych, zdolnych, ambitnych. Włączanie dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych w ich lokalne środowiska rówieśnicze, umożliwia im funkcjonowanie w zespołach klasowych będących odzwierciedleniem całego społeczeństwa. Jest to najlepszy sposób na przygotowanie do życia  w dorosłym świecie wszystkich dzieci – chorych i zdrowych, uzdolnionych i z  trudnościami w nauce.


Klasy integracyjne w naszej placówce są jedną z możliwości, jaką mogą rozważyć wszyscy rodzice zapisując swoje dziecko do szkoły podstawowej lub gimnazjum. Nie są to klasy terapeutyczne, wyrównawcze ani specjalne. Są to  klasy, w których zgodnie z prawem może być maksymalnie 20 uczniów, a wśród nich  od 3 do 5 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

W klasie integracyjnej realizowany jest  taki sam program nauczania

jak w pozostałych klasach , uczniowie korzystają z tych samych podręczników !

Z praktyki wiemy, że są to często klasy bardzo dobre, z przewagą zdolnych i ambitnych dzieci, ale czasem zdarzają się klasy słabsze, gdzie motywacja do pracy oraz możliwości intelektualne większości uczniów nie są zbyt wysokie. Jest  więc podobnie jak w innych klasach i w innych szkołach. Uczą się tutaj dzieci zdolne i mniej zdolne, rozrabiające i spokojne, zdrowe i chore, po prostu różne.

Wszyscy rodzice mają obowiązek zapisać swoje dziecko do szkoły podstawowej z rocznym wyprzedzeniem i  najlepiej już wtedy zgłosić chęć umieszczenia dziecka zarówno zdrowego jak i niepełnosprawnego w klasie integracyjnej.


Co należy zrobić, aby zapisać dziecko do klasy integracyjnej :
 

  • Dziecko niepełnosprawne:

 
Krok 1: Uzyskać z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Krok 2:Złożyć w sekretariacie szkoły :

-   pisemną prośbę rodziców o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej  

-  orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię

- ankietę pobraną w szkole i wypełnioną przez rodziców oraz wychowawcę oddziału zerowego (dot.dzieci  do klasy pierwszej szk.podst.)

Krok 3: Wziąć udział w spotkaniu dzieci i rodziców projektowanej klasy integracyjnej , które odbywa się  w czerwcu, i o którym szkoła informuje zainteresowanych rodziców.
 

  • Dziecko zdrowe :

 
Krok 1: Złożyć w sekretariacie szkoły :

-  pisemną prośbę rodziców o przyjęcie dziecka do klasy integracyjnej  

- ankietę pobraną w szkole i wypełnioną przez rodziców oraz wychowawcę oddziału zerowego (dot.dzieci  do klasy pierwszej szk.podst.)

Krok 2:  Wziąć udział w spotkaniu dzieci i rodziców  projektowanej klasy integracyjnej

 

Komisja szkolna analizuje  złożone dokumenty  i podejmuje decyzję  o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej .Osoby zainteresowane zapisaniem dziecka do klasy integracyjnej  mogą uzyskać więcej informacji w siedzibie szkoły ul. Grunwaldzka 81   lub telefonicznie  016 670-29- 15  wewn.21 

Opublikował:  | Data publikacji: 26-02-2008 13:51
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 26-02-2008 13:57