XX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 28 lutego 2008 r. (czwartek) o godz. 9.00 w Urzędzie Stanu Cywilnego (II piętro) Rynek 1 w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 24 stycznia 2008 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
4. Podjęcie uchwał w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zmianę granic Miasta Przemyśla – proj. Nr: 33/2008, 34/2008, 35/2008, 36/2008.
5. Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
a) „Mały Rynek” – proj. Nr 25/2008,
b) „Wysockiego III/04” – proj. Nr 26/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego utworzenia wielkopowierzchniowego obiektu handlowego – proj. Nr 24/2008.
7. Podjęcie uchwał w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki – proj. Nr: 27/2008, 28/2008, 29/2008, 30/2008, 31/2008.
8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. – proj. Nr:23/2008, 37/2008, 38/2008.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych Rady Miejskiej w Przemyślu oraz przewodniczących zarządów osiedli – proj. Nr 5/2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznanych ze środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania – proj. Nr 21/2008.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Miasta Przemyśla – proj. Nr 32/2008.
12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Technikum Nr 8 w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Przemyślu – proj. Nr 22/2008.
13. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miejskiej Przemyśl i Miasta Przemyśla – proj. Nr 39/2008,
b) ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego podziałem nieruchomości – proj. Nr 40/2008,
c) wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości – proj. Nr 41/2008,
d) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr: 42/2008, 43/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Powiatu Wieruszowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieruszowie – proj. Nr 44/2008.
15. Przedłożenie sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej za 2007 r. oraz planów pracy na 2008 r.
16. Sprawozdanie z realizacji Zarządzeń Prezydenta Miasta Przemyśla za IV kwartał 2007r.
17. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu za IV kwartał 2007 r.
18. Interpelacje i wnioski radnych.
19. Zakończenie obrad.

Opublikował(a):  Data publikacji: 20-02-2008 15:23 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 24-03-2009 10:16

Na skróty