Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu ul. Rynek 5

PK.525.10.2024                                                                                                                                             Przemyśl, dnia 15.04.2024 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

W trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2023 poz. 571 ze zm.) w dniu 9 kwietnia 2024 roku  wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w Przemyślu ul. Rynek 5 Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Robotniczemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury w Przemyślu realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „X Jubileuszowe Nadsańskie Spotkania Poetyckie” z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 10 000,00 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:                                                           

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2023 poz. 571 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kancelaria@um.przemysl.pl
  3. przez e PUAP na adres 1srwa0y68c/skrytkaESP

 

Po upływie terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umową o wsparcie realizacji zadania publicznego lub powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta stanowi załącznik do umowy.

 

PDFOferta X Jubileuszowe Nadsańskie Spotkania Poetyckie.pdf (567,03KB)

PDFOgłoszenie X Jubileuszowe Nadsańskie Spotkania Poetyckie.pdf (70,13KB)

Kategorie strony: Organizacje pozarządowe
Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 16-04-2024 12:35 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 17-04-2024 10:55

Na skróty