NABÓR DO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

Zasady rekrutacji na zajęcia pozaszkolne

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica lub kandydata pełnoletniego. Jeden kandydat może złożyć wniosek o przyjęcie na maksymalnie 3 różne zajęcia. Uczestnictwo w większej ilości zajęć możliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach. Dokumenty składane są osobiście  przez rodzica lub kandydata pełnoletniego lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP lub wnioski w formie PDF podpisane podpisem kwalifikowanym online (lub tradycyjnie można przesłać pocztą). Szczegółowe zasady rekrutacji określa Statut MDK oraz Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

  • Statut określający zasady uczestnictwa i rekrutacji do MDK oraz wnioski wraz z załącznikami można pobrać w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

Uczniowie pełnoletni zobowiązani są do przedłożenia dodatkowo zaświadczenia ze szkoły lub placówki podlegającej systemowi oświaty w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, potwierdzającego ich naukę w okresie, w którym są uczestnikami zajęć pozaszkolnych MDK.

Zarówno rekrutacja podstawowa jak i uzupełniająca przebiega na dwóch etapach. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, niż liczba wolnych miejsc na zajęcia organizowane w placówce są brane pod uwagę łącznie kryteria określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, tj.:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania brane są pod uwagę kryteria określone Uchwałą nr 13/2017 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 30 stycznia 2017 r..

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2023 o świadczeniach rodzinnych aktualnie (stan n 21.03.2023) wynosi ono 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Jeżeli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko, to kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: >> Oferta zajęć pozaszkolnych <<


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do Młodzieżowego Domu Kultury w Przemyślu na rok szkolny 2024/2025

/Podstawa prawna: Art. 153 ust. 5 ustawy Prawo Oświatowe/

 

Rodzaj czynności

Rekrutacja podstawowa

Termin postępowania

Rekrutacja uzupełniająca

Termin postępowania

Składanie deklaracji o kontynuacji uczestnictwa w zajęciach

2-8 kwietnia 2024

-

1. Składanie wniosku o przyjęcie do MDK wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

9 kwietnia 2024 –
10 maja 2024
do godz. 15:30

/w rekrutacji podstawowej przyjmowane są wnioski wyłącznie kandydatów z terenu miasta Przemyśla/

3 czerwca 2024 –
21 czerwca 2024
do godz. 15:30

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do placówki i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz.U. 2017, poz. 59)

9 kwietnia 2024 – 13 maja 2024

4 czerwca 2024 –
24 czerwca 2024

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

14 maja 2024

25 czerwca 2024

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

22 maja 2024

2 lipca 2024

 

 


Kryteria dodatkowe określa Uchwała Rady Miejskiej w Przemyślu nr 13/2017 z dnia 30 stycznia 2017

Uchwała RM w Przemyślu (390,85KB)


INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI ZAPISU W TRAKCIE ROKU SZKOLNEGO

Od dnia 29 lutego 2023 nie przyjmujemy nowych wniosków na obecny rok szkolny 2023/24

Zgodnie ze Statutem Młodzieżowego Domu Kultury kandydat może być przyjęty także w trakcie roku szkolnego, o ile spełnione są warunki:

  1. placówka dysponuje wolnymi miejscami w danej grupie.
  2. nauczyciel prowadzący zajęcia wyraził pozytywną opinię (w celu uzyskania pisemnej opinii, należy skontaktować się z nauczycielem danej sekcji w godzinach konsultacji, opinia stanowi załącznik do składanego wniosku)
  3. we wniosku należy uzasadnić, że kandydat posiada osiągnięcia w danej dziedzinie (np.: udział w konkursach, turniejach, wystawach itp.) lub wykazuje szczególną aktywność w danym obszarze (np.: uczestniczył w wolontariacie, w kursach językowych, dodatkowych kursach muzycznych itp lub uzyskuje celujące oceny z danego przedmiotu w szkole, udziela się w przedmiotowych kołach w szkole, uroczystościach itp.).

Dodatkowe wymagania niektórych sekcji:

  1. w grupach instrumentalnych wymagana jest podstawowa umiejętność gry, w trakcie roku szkolnego nie rozpoczynamy nauki od podstaw,
  2. w przypadku sekcji języków obcych wymagana jest podstawowa znajomość danego języka,
  3. w przypadku sekcji szachowej kandydat musi znać zasady tej gry.

Wnioski rozpatrywane są terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia, a decyzję o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia podejmuje dyrektor placówki uwzględniając wskazane we wniosku uzasadnienia. W przypadku pozytywnej decyzji nauczyciel skontaktuje się z rodzicem na podany we wniosku numer telefonu i ustali termin zajęć.
W przypadku decyzji odmownej i nieprzyjęciu kandata informacja będzie przekazywana w formie elektronicznej za pomocą poczty e-mail na wskazany we wniosku adres lub poprzez platformę ePuap lub na wskazany adres do e-Doręczeń w przypadku złożenia wniosku poprzez te platformy.

Opublikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data publikacji: 08-04-2024 08:24 Modyfikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data modyfikacji: 08-04-2024 08:28

Na skróty