14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl

Magnesem przyciągającym do Przemyśla są wybudowane przez Austriaków forty słynnej Twierdzy Przemyśl, która odegrała poważną rolę podczas I wojny światowej.

Twierdza Przemyśl, jest dziś ważnym elementem dziedzictwa kulturowego dla wszystkich narodów Europy. Za sprawą "Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015" staje się marką turystyczną Miasta Przemyśla.

 

Miasto otaczają dwa pierścienie fortyfikacji, które po wybuchu I wojny światowej przez kilka miesięcy powstrzymywały wielotysięczną armię rosyjską zdążającą na zachód i południe Europy. Pozostałością tych wydarzeń są liczne w mieście cmentarze żołnierzy poległych w walkach. Twierdza dzisiaj, to 45-kilometrowe pasmo 15 głównych i kilkudziesięciu pomocniczych fortów wokół Przemyśla i kilkanaście mniejszych obiektów militarnych w granicach samego miasta. Większość fortów jest dostępna dla zwiedzających. Wokół miasta został wyznaczony niezwykle malowniczy czarny szlak turystyczny, atrakcyjny dla osób poruszających się pieszo, jak również rowerami górskimi. Niemal do każdego fortu można również dojechać samochodem. Jak wielki potencjał tkwi w przemyskich fortach dostrzegli twórcy „Strategii Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” proponując, by Twierdza Przemyśl stała się produktem turystycznym i motorem napędowym dla rozwoju turystycznego miasta.

Założeniem autorów koncepcji nie jest zbudowanie nowego produktu turystycznego w oparciu o Twierdzę, lecz zintegrowanie walorów i atrakcji miasta pod wspólnym hasłem, które już obecnie kojarzone jest jednoznacznie z Przemyślem.

Obranie takiego kierunku działania eliminuje już na samym początku konieczność podejmowania ogromnego wysiłku związanego z wypromowaniem miejsca zupełnie nieznanego. Przekłada się natomiast na konieczność skoncentrowania polityki marketingowej na wypromowaniu zupełnie nowego znaczenia hasła Twierdza Przemyśl.

 

Inspiracją stworzenia produktu Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl jest znaczenie Twierdzy Przemyśl jako wyróżnika potencjału turystycznego miasta, a także możliwość przeniesienia historycznych funkcji Twierdzy na funkcje turystyczne.

Należy pamiętać, że produkt turystyczny to całość przeżyć i doświadczeń zdobytych przez turystę w trakcie jego podróży. W naszym przypadku turysta powinien  od momentu przyjazdu do Przemyśla do powrotu do domu czuć, że znajduje się w wyjątkowym miejscu, że przebywa w historycznej Twierdzy.

Należy zadbać o właściwe oznakowanie i zagospodarowanie miejsc, w których turysta pojawia się po raz pierwszy w Przemyślu, czyli dworca kolejowego i autobusowego oraz dróg dojazdowych. Są to miejsca, w których bezwzględnie musi stać witacz wraz z tablicą informacyjną mówiącą o tym, iż turysta znajduje się w Mieście Turystycznym – Twierdza Przemyśl, które jest po to, by zaspokoić wszystkie jego potrzeby i oczekiwania.


Wszystkie inicjatywy podejmowanie na rzecz budowy produktu niosą za sobą jedno podstawowe przesłanie: „Bez Was Mieszkańcy, Miasto nie jest w stanie zrobić nic. Razem możemy osiągnąć bardzo wiele”. Mieszkańcy Przemyśla to osoby, z którymi bezpośredni kontakt będą mieli turyści. Od ich zachowania, gościnności, uprzejmości, nastawienia zależeć będzie w największym stopniu sukces turystyczny Miasta. Stąd z jednej strony niezbędne są szkolenia mające na celu poprawę jakości obsługi turystów, zachęcające do podejmowania działalności w turystyce, a z drugiej szkolenia dotyczące koncepcji zintegrowanego produktu turystycznego. Przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz władze samorządowe winny, w ramach wdrażania koncepcji rozwoju turystyki, działać wspólnie, postrzegając siebie wzajemnie jako partnerów, a nie konkurentów.

 

Przykładowo: baza noclegowa i gastronomiczna winny być dostosowane do tej koncepcji i aktywnie włączać się w proces jej wdrażania. Można to osiągnąć m.in. poprzez takie elementy, jak: stosowanie nazewnictwa związanego z Twierdzą w nazwach hoteli, restauracji, pubów, kawiarni, menu „galicyjskich” potraw, czy stylizowane wystroje wnętrz obiektów gastronomicznych i noclegowych. Doskonałą formułą budowania wizerunku jest wprowadzanie pewnych standardów związanych z ubiorem kadr obsługi ruchu turystycznego. Stylizowane ubiory z epoki warto wprowadzić m.in. w muzeach, punkcie informacji turystycznej, punktach sprzedaży pamiątek, restauracjach.

Budowa marki wymaga dużego zaangażowania nie tylko ze strony samorządu i instytucji ale przede wszystkim ze strony zarówno branży turystycznej lub okołoturystycznej, jak i lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników, mieszkańców, czyli całej Wspólnoty Miasta Przemyśla. My sami sposobem myślenia i mówienia o Przemyślu, podejmowanymi inicjatywami, pomysłami i wreszcie działalnością, czy to kulturalną, społeczną, gospodarczą czy jakąkolwiek inną wystawiamy świadectwo naszemu miastu i wpływamy na to jak jest i będzie postrzegane na zewnątrz.

 

Turysta, który już trafił do naszej Twierdzy nie powinien się nudzić. Stąd konieczność przygotowania pakietów atrakcji adresowanych do różnych grup odbiorców. „Fort Aktywny” integrować będzie najważniejsze elementy potencjału turystycznego Przemyśla, ze stokiem narciarskim i Sanem na czele, celem ich prawidłowego wykorzystania dla rozwoju oferty. Wyróżnikiem „Fortu Kulturowego” ma być atmosfera dawnej Galicji, w którą wtopione będą przeróżne atrakcje. Wśród nich: niezwykłe muzea, przemyska starówka, inscenizacje historyczne, wydarzenia kulturalne, przedstawienia teatralne, koncerty, etc. Oferta musi zostać tak skonstruowana, by jak najbardziej angażować turystę, pozwolić mu na aktywne pod względem intelektualnym spędzanie czasu wolnego. Proponuje się również rozwój produktów uzupełniających, jak np. Fort Hobbystów (wyróżniki: inscenizacje historyczne, Wojak Szwejk), Fort Religijny (wyróżnik: Miasto Kościołów), Fort Biznesowy (wyróżnik: wyjazdy motywacyjne na bazie potencjału Twierdzy Przemyśl), Fort Edukacyjny (wyróżniki: historia Miasta, sławne postaci związane z Miastem).

 

Uzupełnieniem oferty staną się imprezy wizerunkowe. Tą najważniejszą winien być już znany Podkarpacki Jarmark Turystyczny, przygotowany w oparciu o zmieniony scenariusz, nawiązujący w pełni do idei Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl oraz jego biegunów rozwoju (czyli fortów turystycznych). Z uwagi na bezpośrednie odwołanie do historii Miasta, doskonałymi imprezami wizerunkowymi, stać się mogą inscenizacje historyczne. Turyści bardzo chcą mieć namacalny dowód pobytu w danym mieście. Taką właśnie funkcję pełnią więc pamiątki. Pozwalają bowiem zabrać ze sobą do domu „część” odwiedzanego miejsca. Powinny nawiązywać do Miasta Turystycznego – Twierdzy Przemyśl (np. poprzez zastosowanie samego hasła), jego walorów i wyróżników (np. fajka, Dobry Wojak Szwejk, sama Twierdza, etc.). Winny cechować się wysoką jakością wykonania i oryginalnością pomysłu. Tu konieczne jest zaangażowanie się lokalnych rzemieślników, którzy muszą wreszcie zrozumieć, że może to być dla nich opłacalne źródło dochodów, zanim rynek wyczują firmy z zewnątrz.

Koncepcja Miasta Turystycznego – Twierdza Przemyśl jest z założenia otwarta i elastyczna, gotowa na wpisywanie w nią kolejnych pomysłów i idei wykorzystywania potencjału Miasta. Pole do działania jest naprawdę duże, a mieszkańcy muszą zrozumieć, że dzięki ich własnym inicjatywom, pomysłom i przedsiębiorczości skorzystają wszyscy, miasto i oni sami.

 

Źródło:
P. Grządziel "Miasto turystyczne - Twierdza Przemyśl", Nasz Przemyśl, luty 2008

Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2008 11:15
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-02-2008 11:30