11 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Wstęp do Strategii

Drodzy Mieszkańcy Miasta Przemyśla,

Zaproponowana koncepcja zintegrowanego produktu turystycznego Miasto Turystyczne – Twierdza Przemyśl zakłada bardzo znaczący udział branży turystycznej lub okołoturystycznej, jak i lokalnych przedsiębiorców, rzemieślników, mieszkańców, ludzi aktywnych i pomysłowych czyli całej Wspólnoty Miasta Przemyśla w budowaniu marki „Twierdza Przemyśl”.

Koncepcja z założenia jest otwarta i elastyczna, gotowa na wpisywanie w nią kolejnych pomysłów i idei. Zapraszamy do współpracy poprzez włączenie się w budowę i kształtowanie marki naszego Miasta. Razem możemy osiągnąć bardzo wiele.

Będziemy Państwa na bieżąco informować o spotkaniach, szkoleniach, inicjatywach i działaniach, do których przyłączenia się gorąco zachęcamy.


 

Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla jest dokumentem, wyznaczającym kierunki rozwoju turystyki na lata 2008-2015.

Jego podstawowym celem jest przedstawienie jasnego, przejrzystego planu działania, który doprowadzi do wzrostu liczby turystów odwiedzających Miasto, a tym samym wzrostu jego dochodów.

 

Strategia rozwoju turystyki prezentuje kompleksowe podejście do zagadnienia budowania produktu turystycznego Przemyśla i traktowanie go w sposób szeroki, jako wielu powiązanych ze sobą elementów, na które wpływ ma praktycznie każda dziedzina życia społeczno-gospodarczego miasta.

Podstawowym zadaniem autorów Strategii było przygotowanie scenariusza rozwoju turystyki opartego o pomysł, którego realizacja przyczyni się do zbudowania oferty na tyle ciekawej dla turystów, iż Przemyśl stanie się ważną konkurencją dla innych miast i regionów turystycznych na mapie Polski i Europy.

Turystyczna wizja Miasta Przemyśla:

„Przemyśl stanowi prężny ośrodek turystyczny. Przyciąga malowniczym położeniem, bogactwem architektonicznym, unikalnymi zabytkami oraz bogatym życiem kulturalno-rozrywkowym.

Odnowione zabytki Miasta są dumą jego mieszkańców i atrakcją przyciągającą turystów. Miasto ma świetnie rozwiniętą bazę noclegową, gastronomiczną i rekreacyjno-wypoczynkową.

Liczne, małe, rodzinne hotele znaleźć można na każdym kroku. Na ulicach widać zadowolonych turystów, którzy odwiedzają Miasto dzięki skutecznej promocji jego walorów, dogodnym warunkom dojazdu oraz konsekwentnie budowanej atmosferze gościnności i otwartości.

Dzięki licznym atrakcjom sezon turystyczny w Przemyślu trwa cały rok przynosząc Miastu i jego mieszkańcom coraz wyższe dochody.

Miasto Turystyczne „Twierdza Przemyśl” to jedyna taka zintegrowana przestrzeń recepcji ruchu turystycznego, w pełni przygotowana do przyjęcia turystów, wykorzystująca efektywnie swój potencjał, wyróżniająca się wysokiej jakości ofertą turystyczną, wysoko wykwalifikowanymi kadrami obsługi ruchu turystycznego oraz doskonałą dostępnością komunikacyjną. To miejsce, gdzie rozwój odbywa się w sposób zrównoważony w oparciu o wielopłaszczyznową współpracę władz Miasta, organizacji pozarządowych i branży turystycznej.”

 

Cel nadrzędny strategii, czyli uczynienie z turystyki ważnego czynnika rozwoju społecznego i gospodarczego Miasta Przemyśl wymagał określenia obszarów priorytetowych, w ramach których podejmowane będą konkretne działania.

I tak w zakresie produktu turystycznego jest to budowa markowego zintegrowanego produktu turystycznego integrującego walory Przemyśla oraz przygotowanie oferty turystycznej gotowej do sprzedaży na rynku usług turystycznych, generującej dochody.

W zakresie zasobów ludzkich konieczne będzie przygotowanie i wdrożenie systemu szkoleń dla szeroko pojętych kadr obsługi ruchu turystycznego.

W zakresie promocji i marketingu zbudowanie marki turystycznej Przemyśla i stworzenie jego jasnego, jednolitego wizerunku na mapie turystycznej Polski i Europy.

W zakresie przestrzeni turystycznej niezbędna jest rozbudowa bazy turystycznej i paraturystycznej oraz poprawa dostępności turystycznej miasta.

Te wszystkie obszary wymagają wypracowania mechanizmów współpracy miedzy sektorami, koordynacja działań oraz opracowanie harmonogramu realizacji Strategii.

„Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla” została przyjęta Uchwałą Nr 311/2007 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 14 grudnia 2007 r.

W ramach pierwszego etapu wdrażania Strategii przypadającego na I kwartał 2008 r. zostanie powołany Zespół Realizacji Strategii, Zespół Monitorujący oraz Menedżer Strategii.

Do ważnych działań na etapie przygotowawczym należy zaliczyć również przygotowanie kadr podmiotów wdrażających Strategię poprzez np. zwiększenie potencjału kadrowego oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania projektami, marketingu, etc.

Niezbędna jest analiza możliwości finansowych oraz wskazanie źródeł finansowania czy też pozyskiwania środków na realizację tego przedsięwzięcia. Po przeprowadzeniu tych niezbędnych prac przygotowawczych oraz określeniu kolejności i czasu realizacji poszczególnych zadań podjęte zostaną konkretne działania.

„Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” została opracowana przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Pełny tekst strategii znajduje się na stronie internetowej Miasta Przemyśla:  Strategia Rozwoju Turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015

 

 

Źródło:
P. Grządziel "Szlifowanie diamentu", Nasz Przemyśl, luty 2008

Opublikował:  | Data publikacji: 07-02-2008 10:01
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 07-02-2008 11:40