14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na wymianie urządzeń oraz elementów małej architektury

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

o szacunkowej wartości poniżej 14 000 euro
Gmina Miejska Przemyśl – Prezydent Miasta Przemyśla,
37-700 Przemyśl, ul. Rynek 1, woj. podkarpackie,
tel. 016 6786820, fax 016 6786449,
www.przemysl.pl, e-mail: mail@um.przemysl.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na - wykonanie usługi polegającej na wymianie urządzeń oraz elementów małej architektury


Miejsce realizacji: Przemyśl.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – od 20 lutego 2008 do 31 grudnia 2008r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
Cena (koszt) – 100%

Specyfikację zamówienia można odebrać:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Przemyśl, ul. Ratuszowa 10a, pok.211 .
Uprawnieni do kontaktów z oferentami – Elżbieta Duplaga , Wiesław Jordan,
tel. (016) 678 2197, 675 2068. ul. Ratuszowa 10a ,pok. 211, 212, w godz. 08:00 - 15:00.
Oferty należy składać w Przemyślu, ul. Ratuszowa 10a, II piętro, pok. 213.
(sekretariat Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Przemyślu).
Termin składania ofert upływa dnia 11 lutego 2008 r. o godzinie 10.00 .
Otwarcie ofert nastąpi dnia 11 lutego 2008 r . o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, w Przemyślu ul. Ratuszowa 10 A pok.214
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 i 24 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający wszystkie warunki określone w specyfikacji zamówienia .

 

DOTopis przedmiotu zamówienia (31,50KB)

DOTspecyfikacja zamówienia (58,00KB)

DOTdruk oferty (33,50KB)

DOTwzór umowy (46,00KB)

DOTformularz cenowy (43,50KB)

DOTdruk oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (39,50KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 05-02-2008 15:35
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-09-2011 09:17