Likwidacja Stowarzyszenia Transportu Prywatnego "Taxi Pod Kasztanem"

O B W I E S Z C Z E N I E

o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia Transportu Prywatnego „Taxi Pod Kasztanem”
Nr KRS 0000016054

z siedzibą w Przemyślu przy ul. Mireckiego 5

 

Likwidator Stowarzyszenia Transportu Prywatnego „Taxi Pod Kasztanem” w Przemyślu w likwidacji niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 1 grudnia 2023 r. – sygn. sprawy: RZ.XII Ns-REJ.KRS 12300/23/463.

Mocą w/w postanowienia likwidatorem Stowarzyszenia został ustanowiony Janusz Balicki.

Likwidator wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do zgłoszenia swoich praw i roszczeń wobec likwidowanego Stowarzyszenia pod rygorem ich pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Stowarzyszenie Transportu Prywatnego „Taxi Pod Kasztanem” w Przemyślu w likwidacji, ul. Zakopiańska 14, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Zgłoszenia dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą brane pod uwagę. 

 

                                                                               LIKWIDATOR

                                                                               Janusz Balicki

 

PDFObwieszczenie o rozpoczęciu likwidacji Stowarzyszenia Transportu Prywatnego TAXI POD KASZTANEM.pdf (51,88KB)
 

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 15-02-2024 14:02 Modyfikował(a): Robert Gawlik Data modyfikacji: 15-02-2024 14:05

Na skróty