Ważna informacja dla mieszkańców Miasta Przemyśla!

DRODZY MIESZKAŃCY!

Informujemy, że na terenie miasta Przemyśla prowadzone są obowiązkowe kontrole właścicieli nieruchomości wyposażonych
w bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.

 

Kontrole przeprowadzane są głównie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu (tzw. kontrola gabinetowa – zza biurka), i polega na sprawdzeniu, czy właściciel lub użytkownik nieruchomości posiada zawartą umowę pisemną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Kontroli podlega również udokumentowanie częstotliwości wywozu ścieków z nieruchomości w postaci dowodów uiszczania opłat za te usługi. Do mieszkańców wysyłana jest korespondencja z poleceniem dostarczenia dokumentów do Urzędu Miejskiego w Przemyślu.

 

Obowiązek kontroli wynika z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469, ze zm.).

 

Zgodnie z art. 6 ust. 5a pkt 1 i pkt 3 ww. ustawy […] prezydent miasta kontroluje:

1) posiadanie umów przez właścicieli nieruchomości zawartych z uprawnionym przedsiębiorcą  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych (UWAGA! przedsiębiorca musi posiadać aktualne zezwolenie na wykonywanie takiej działalności
na terenie miasta Przemyśla);

3) dowody uiszczania opłat za te usługi.

 

Zgodnie z art. 6 ust. 5aa ww. ustawy […] prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę każdej nieruchomości wyposażonej w bezodpływowy zbiornik na ścieki (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków co najmniej raz na dwa lata, zgodnie z corocznym planem kontroli.

 

Obowiązkowy wpis bezodpływowego zbiornika na ścieki (szamba)
(BZŚ)  i przydomowej oczyszczalni ścieków (POŚ) do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla

Informujemy, że w związku z trwającą aktualizacją prowadzonej przez Prezydenta Miasta Przemyśla ewidencji zbiorników bezodpływowych na ścieki i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków, trwa inwentaryzacja urządzeń odprowadzających nieczystości ciekłe z nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Przemyśla.

Celem prawidłowej realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji BZŚ i POŚ wszyscy właściciele lub użytkownicy nieruchomości posiadających BZŚ lub POŚ na terenie miasta Przemyśla zobowiązani są do zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków urządzenie odprowadzające ścieki z ich nieruchomości.

 

W związku z tym, niezależnie od listownego wezwania do kontroli dokumentów, należy czytelnie wypełnić i podpisać formularz Zgłoszenia do ww. ewidencji i przekazać
do Prezydenta Miasta Przemyśla

 

w terminie do 31 maja 2024 r.

 

Do formularza należy dołączyć kserokopię zawartej umowy z uprawnionym przedsiębiorcą na opróżnianie zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz dowody uiszczania opłat za te usługi z trzech ostatnich miesięcy.

 

Formularz Zgłoszenia do ewidencji udostępniony jest do pobrania pod informacją lub
w formie tradycyjnej można otrzymać w Kancelarii Ogólnej Urzędu – budynek główny Urzędu, Rynek 1, na parterze oraz w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek Urzędu przy ul. Wodnej 11, II piętro, pok. nr 317 i 315.

 

Dokumenty dostarczyć można:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1 (parter);
 • przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl;
 • przesłać drogą elektroniczną przez platformę ePUAP, korespondencją opatrzoną stosownym podpisem elektronicznym, na adres skrzynki podawczej:

/1srwa0y68c/skrytka   lub   /1srwa0y68c/SkrytkaESP

UWAGA!

W przypadku nie dostarczenia dokumentów w terminie, kontrola zostanie przeprowadzona przez pracowników Urzędu oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Przemyślu bezpośrednio na terenie nieruchomości.

Ponadto przypominamy o podstawowych obowiązkach

właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się ścieków:

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez m.in. pozbywanie się zebranych
na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, określonymi m.in. w § 9 ust. 19-21 Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, stanowiącego załącznik Nr
1 do uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia 23 listopada 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2020 r. poz. 4797, ze zm.).

            Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 • pkt 2) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub
  w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone
  w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;

UWAGA!

Należy przez to rozumieć, że nieruchomość, w zasięgu której przebiega sieć kanalizacji sanitarnej, powinna być podłączona do tej sieci.

Z obowiązku tego nie zwalnia właściciela wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe (szambo), ponieważ gromadzenie ścieków bytowo-gospodarczych (zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3a ww. ustawy) w celu wywozu ich
do oczyszczalni ścieków ustawodawca traktuje jako przejściowe i dopuszczalne tylko tam, gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Taki sposób pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych może odbywać się do czasu budowy w pobliżu sieci kanalizacyjnej.

Z obowiązku tego zwolniony jest właściciel nieruchomości wyposażonej w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą obowiązujące normy techniczne.

 • pkt 3a) osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych
  w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości wyposażonych w bezodpływowy zbiornik na ścieki lub przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są do udokumentowania wywozu ścieków z terenu nieruchomości, w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie w czasie kontroli takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

 

Zgodnie z § 9 ust. 19-21 Załącznika Nr 1 uchwały Nr 130/2020 Rady Miejskiej w Przemyślu
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl”, zmienionego uchwałą Nr 80/2023 Rady Miejskiej
w Przemyślu z dnia 19 maja 2023 r.:

 • ust. 19. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub
  w przydomową oczyszczalnię ścieków zobowiązani są pozbywać się nieczystości ciekłych z nieruchomości zgodnie z prawem, korzystając wyłącznie z usług uprawnionych przedsiębiorców, którzy posiadają wydane przez Prezydenta Miasta Przemyśla zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków
  i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl.
 • ust. 20. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników
  w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana
  do ilości pobranej wody, liczby osób zamieszkujących nieruchomość oraz pojemności zbiornika na ścieki, przy czym:
 1. zbiorniki bezodpływowe należy opróżniać jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Dopuszcza się mniejszą częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych
w przypadku, gdy udokumentowane zużycie wody do celów bytowych z okresu ostatnich trzech miesięcy będzie mniejsze niż 75% pojemności zbiornika bezodpływowego;

 1. osadniki w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy opróżniać
  z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, w zależności odrodzaju oczyszczalni, pojemności osadnika oraz ładunków zanieczyszczeń dopływających do przydomowej oczyszczalni ścieków, nie rzadziej jednak niż raz na dwa lata.
 • ust. 21. Ilość nieczystości ciekłych odprowadzanych do zbiorników bezodpływowych ustala się na podstawie zużycia wody określonego według wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - zgodnie z przeciętnymi normami zużycia wody, wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Dopuszcza się różnicę w ilości wywożonych nieczystości ciekłych a ilością pobranej wody, w wyniku bezpowrotnie zużytej wody, która nie została odprowadzona
do zbiornika (zużyta np. do podlewania ogrodu, napełnienia basenu), jeżeli ilość jej pobrania zostanie ustalona na podstawie odrębnego licznika.

 

Przepisy karne

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa i podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Niewykonanie obowiązków określonych w art. 5 [m.in.] ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz w ww. Regulaminie zagrożone jest zgodnie z art. 10 ust. 2 tej ustawy karą grzywny.

 

Zgodnie z art. 10 ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie kontroli, o której mowa w art. 6 ust. 5a - podlega karze grzywny.

 

Niewykonanie obowiązku przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej może skutkować wydaniem w trybie art. 5 ust. 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach decyzji nakazującej przyłączenie nieruchomości do kanalizacji, a wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2023 r. poz. 2505, ze zm.).

DOCXDRUK-Zgł_do_ewidencji_BZŚ-POŚ-miasto_Przemyśl.docx (50,27KB)
 

Opublikował(a): Małgotrzata Dedio Data publikacji: 07-02-2024 11:00 Modyfikował(a): Małgotrzata Dedio Data modyfikacji: 07-02-2024 11:05

Na skróty