Projekt " Krok w przyszłość"

Szanowni Państwo! Zwracamy się do Państwa z prośbą o rozpowszechnienie informacji dot. realizowanego przez Stowarzyszenie „CRAS” projektu pn. „Krok w przyszłość”, w którym oferujemy bezpłatne szkolenia zawodowe wg potrzeb oraz płatne 3 lub 4-miesięczne staże zawodowe.

Nabór do projektu trwa do 30.12.2023r.

Projekt skierowany jest do 16 osób z niepełnosprawnościami, w tym co najmniej 10 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które spełniają łącznie następujące warunki:

• posiadają orzeczony stopnień niepełnosprawności (znaczny, umiarkowany lub lekki),

(mamy w projekcie jeszcze 8 wolnych miejsc dla osób z umiarkowanym/znacznym stopniem i 2 miejsca dla osób
z lekkim stopniem niepełnosprawności)

• pozostają bez zatrudnienia,
• są absolwentami studiów wyższych, którzy ukończyli szkołę wyższą lub uzyskali absolutorium (do 5 lat od ukończenia) lub są studentami ostatniego roku,
• zamieszkują lub studiują na terenie województwa podkarpackiego,
• nie są objęci tymi samymi działaniami aktywizacyjnymi w ramach innych zadań lub projektów finansowanych ze środków PFRON realizowanych w tym samym czasie (w tym za pośrednictwem samorządu województwa lub samorządu powiatowego).

W ramach projektu oferujemy wsparcie określone wg potrzeb uczestnika:
• Indywidualne doradztwo zawodowe;
• Warsztaty grupowe poradnictwo zawodowe;
• Szkolenia zawodowe wg potrzeb;
• 4- miesięczne płatne staże zawodowe;
• Pośrednictwo pracy;
• Wsparcie specjalistów (np. psycholog/terapeuta, prawnik, specjalista od job craftingu, i in.).
• Dodatek motywacyjny

ABSOLWENT - plakat.jpeg

Zapewniamy zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia!

Strona www projektu na której są dostępne dokumenty zgłoszeniowe: http://cras.org.pl/krok-w-przyszlosc/

Mamy nadzieję, że dzięki promocji projektu ze wsparcia skorzystają studenci ostatniego roku (studia dzienne/zaoczne) bądź absolwenci uczelni, którzy są/byli Państwa beneficjentami i borykają się z trudnością w znalezieniu pracy.

Projekt „Krok w przyszłość” jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w projekcie jest całkowicie BEZPŁATNY.

Stowarzyszenie „CRAS” - Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, skierowanych do osób wykluczonych.
 

Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 22-11-2023 14:06 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 22-11-2023 14:06

Na skróty