14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

XIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu

XIX sesja Rady Miejskiej w Przemyślu odbędzie się w dniu 24 stycznia 2008 r. (czwratek) o godz. 9.00 w Sali Kolumnowej Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (I piętro) ul. Mickiewicza 30 w Przemyślu.

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołów z sesji z dnia 29 listopada 2007 r. i 14 grudnia 2007 r.
3. Wystąpienia przedstawicieli rad osiedlowych.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – proj. Nr 1/2008.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GARBARZE – Wybrzeże” – proj. Nr 14/2008.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu - proj. Nr 2/2008.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2008 r. - proj. Nr 3/2008,
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Przemyślu – Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - proj. Nr 16/2008.
9. Sprawozdanie z przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Miasta Przemyśla w przedmiocie zmiany granic miasta.
10. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Miasta Przemyśla – proj. Nr: 6/2008, 7/2008, 8/2008, 9/2008.
11. Podjęcie uchwał gruntowych w sprawie:
a) nabycia na rzecz Gminy Miejskiej Przemyśl prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – proj. Nr 10/2008,
b) zbycia nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 11/2008, Nr 12/2008,
c) zbycia udziału w nieruchomości zabudowanej, będącego własnością Gminy Miejskiej Przemyśl – proj. Nr 13/2008,
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia, pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a jednostkami samorządów terytorialnych dotyczącego wspólnego przystąpienia do przetargu organizowanego przez Urząd Komunikacji Elektronicznej na rezerwację częstotliwości z zakresu 3600-3800 MHz na obszarze przetargowym 09.3. – proj. Nr 18/2008.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl a Województwem Podkarpackim i innymi jednostkami samorządu terytorialnego Województwa Podkarpackiego dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji Projektu Systemu Elektronicznej Komunikacji dla Administracji Publicznej (SEKAP) w Województwie Podkarpackim – proj. Nr 19/2008.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Poradni Okulistycznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul. Lipa 2 – proj. Nr 20/2008.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odmowy zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym – proj. Nr 4/2008.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek za jeden kilometr przebiegu pojazdu samochodowego nie będącego własnością Miasta Przemyśla używanego do celów podróży służbowej radnego – proj. Nr 17/2008.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miejskiej w Przemyślu – proj. Nr 322/2007.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu na 2008 r. – proj. Nr 15/2008.
19. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Przemyślu za III i IV kwartał 2007 r.
20. Interpelacje i wnioski radnych.
21. Zakończenie obrad.

Opublikował:  | Data publikacji: 17-01-2008 15:20
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 24-03-2009 10:16