O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm)                                                                                                                                                    

 

W dniu 20.10.2023r. do Urzędu Miejskiego w  Przemyślu wpłynęła w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2022 poz. 1327 z późn. zm.) uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Przemyski Klub Biegacza. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i spełnia warunki określone  w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2  ww. ustawy.

            Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Przemyskiemu Klubowi Biegacza, ul. Reymonta 3a/18, 37-700 Przemyśl realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i  upowszechniania kultury fizycznej na zadanie: Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo-rekreacyjnych pt. „Wyszehradzki Ultramaraton Twierdza Przemyśl” z pominięciem otwartego konkursu ofert  i przyznać dotację w kwocie 4 700,00  zł.     

            Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

            Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 z późn. zm.), każdy w terminie 7 dni   od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

            Uwagi można składać do dnia  31 października 2023r. (liczy się data wpływu do urzędu):

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy:
  3. przez e PUAP na adres  /1srwa0y68c/skrytkaESP

 

 

 

 

 

 Przemyśl, dnia 24 października 2023r.

PDFOferta_mala_dotacja_PKB.pdf (1,28MB)
 

Opublikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data publikacji: 25-10-2023 10:45 Modyfikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data modyfikacji: 25-10-2023 10:49

Na skróty