Sposób postępowania w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych.

Niewybuchy, niewypały, niebezpieczne materiały militarne.

Sposób postępowania w przypadku znalezienia niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych.

Niebezpieczne materiały i przedmioty:

przedmioty pochodzenia wojskowego to np. bomby lotnicze, pociski, miny, naboje artyleryjskie i karabinowe, granaty, zapalniki, materiały wybuchowe, złom metalowy zawierający resztki materiałów wybuchowych,

materiały żrące, trujące, łatwopalne pochodzące co do specyfiki z produkcji wojskowej, które przy zetknięciu się z nimi lub manipulowaniu przy nich, kontaktu ich z powietrzem atmosferycznym, wysoką temperaturą grożą niebezpieczeństwem utraty zdrowia lub życia. Mogą to być np. resztki substancji w aparaturze wojskowej, laboratoryjnej, czy też zawartość butli stalowych, gaśnic i innych pojemnikach.

Uwaga:

Należy zachować szczególną ostrożność i mieć także świadomość, że przedmioty, materiały wybuchowe pochodzące z produkcji wojskowej bez względu jaki czas upłyną od ich produkcji i w jakich warunkach ekstremalnych przebywały np. woda, czy ziemia zachowują właściwości wybuchowe.

W chwili znalezienia materiałów niebezpiecznych, niewypału, niewybuchu
nie zachowanie należytych środków bezpieczeństwa lub niewłaściwe postępowanie z tym znaleziskiem wynikające z braku świadomości
o grożącym niebezpieczeństwie może doprowadzić do zagrożenia utraty zdrowia, a nawet życia.

Pamiętaj:

W przypadku, znalezienia przedmiotów, materiałów niebezpiecznych: niewybuch/niewypał, co do podejrzenia mających wygląd pocisku, bomby lotniczej, miny, naboi artyleryjskich i karabinowych, granatu, materiału wybuchowego, zapalnika lub innego złomu militarnego, należy się oddalić i w miarę możliwości miejsce w którym znaleziono niebezpieczne przedmioty: niewybuch/niewypał, naboje lub niebezpieczne materiały należy w wyraźny sposób oznaczyć i w mirę możliwości zabezpieczyć przed dostępem innych osób, po czym niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby.

Do czasy przyjazdu właściwych służb:

  • nie dotykaj, a w szczególności nie podnoś, nie przesuwaj, nie używaj wobec przedmiotu jakichkolwiek narzędzi,
  • nie odkopuj,
  • nie wrzucaj do ogniska, stawów lub głębokich rowów,
  • do czasu przyjazdu wezwanych służb pozostań w pobliżu znaleziska
  • nie dopuść innych osób do zbliżania się lub manipulowania przedmiotem.

Powiadom:

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – Straż Miejska   tel. 986

Komenda Miejska Policji w Przemyślu                                        tel. 997, 112

Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu                tel. 998, 112

Opublikował(a): Maciej Szeremeta Data publikacji: 19-10-2023 09:22 Modyfikował(a): Maciej Szeremeta Data modyfikacji: 19-10-2023 09:25

Na skróty