Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Szanowni Państwo
Prezesi i Prezeski Zarządów Stowarzyszeń i Fundacji

Obowiązująca ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2023 r. poz. 1124 ze zm.) nakłada na stowarzyszenia i fundacje (tzw. „instytucje obowiązane”) obowiązek podejmowania określonych działań celem przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu. Dotyczy to przyjmowania lub dokonywania płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

W związku z powyższym Prezydent Miasta Przemyśla zwraca się z prośbą do stowarzyszeń (posiadających osobowość prawną, z wyłączeniem stowarzyszeń zwykłych) i fundacji, mających siedzibę na terenie miasta Przemyśla, o złożenie pisemnego oświadczenia (wzór poniżej), podpisanego przez osoby umocowane do działania w sprawach majątkowych, zgodnie z zapisami statutu. Oświadczenie można złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, ul. Rynek 1, 37-700 Przemyśl, w terminie do dnia 23 października 2023 r.

Ponadto Prezydent Miasta Przemyśla przypomina o obowiązku bieżącego informowania w ciągu roku o przypadku wystąpienia w organizacji płatności, których mowa powyżej. Stowarzyszenia i fundacje spełniające ustawowe przesłanki są zobowiązane do dostosowania swoich procedur, polityk i innych wewnętrznych dokumentów.

W razie wątpliwości proszę o bezpośredni kontakt z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Organizacji Pozarządowych, ul. Słowackiego 13, e-mail: pelnomocnik.ngo@um.przemysl.pl, tel. 16 648 30 98.

Zachęcamy także do zapoznania się z zarządzeniem Nr 502/2021 Prezydenta Miasta Przemyśla z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie zasad i sposobu wypełniania obowiązków kontrolnych Prezydenta Miasta Przemyśla w odniesieniu do stowarzyszeń i fundacji.

 

do pobrania:

DOCOświadczenie.doc (32,50KB)

 

ngo.png

Opublikował(a): Robert Gawlik Data publikacji: 09-10-2023 14:32 Modyfikował(a): Maciej Wolański Data modyfikacji: 09-10-2023 14:57

Na skróty