18 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

UWAGA! W dniu 30.09.2023 r. upływa termin do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Prezydent Miasta Przemyśla przypomina przedsiębiorcom, prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, iż w dniu 30 września 2023 r. upływa termin do dokonania opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Przedmiotowej wpłaty należy dokonać:

     - bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Wodna 11,

       (do dnia 29 września 2023 r. do godz. 14.30)

     - przelewem na konto Urzędu:

       VeloBank S.A.  89 1560 0013 2787 7120 6000 0003.

Czynności związane z naliczaniem opłat za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych realizuje Wydział Spraw Społecznych usytuowany w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1.

Dodatkowe informacje:

Od dnia 1 stycznia 2016r. obowiązują nowe zasady wygaszania zezwoleń w związku z niedokonaniem ww. opłaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2023 r.:

W przypadku niedokonania w terminie do dnia 30 września 2023 r. opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165 z późn. zm.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty  opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z ww. przyczyn, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych, ul. Ratuszowa 1 lub dzwoniąc pod nr tel. 16 678-57-56

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 15-09-2023 11:31
Modyfikował: Maciej Wolański | Data modyfikacji: 25-09-2023 07:49