17 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Budżet Miasta Przemyśla na rok 2008 przyjęty przez radnych.

   Na ostatnim w tym roku posiedzeniu (14 grudnia 2007r.) radni dyskutowali przede wszystkim nad najważniejszym dla funkcjonowania samorządu projektem uchwały, czyli budżetem miasta na 2008 rok. Przyjęty zdecydowaną większością głosów dokument zakłada dochody budżetu miasta w wysokości 204.279.993 zł (tj. na poziomie 99, 34% roku 2007) oraz wydatki ustalone w wysokości 239.874.301 zł (tj. o 5, 11% więcej w porównaniu do 2007r.). W związku z tym planowany deficyt wyniesie 35.594.308 zł, a spłata rat kredytów i pożyczek 9.921.558 zł. Źródłem pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań będą kredyty bankowe i pożyczki, które wyniosą 45.515.866 zł.
Projekt budżetu na 2008 rok został opracowany na podstawie:
- przewidywanego wykonania dochodów podatkowych;
- informacji wydziałów Urzędu Miejskiego o wysokości planowanych dochodów
i wydatków;
- informacji Ministra Finansów o wstępnych rocznych kwotach poszczególnych subwencji ogólnej na 2008 rok, wstępnie planowanej na 2008 rok kwocie dochodów z tytułu udziału podatku dochodowego od osób fizycznych ora o przewidywanej inflacji na 2008 rok (2, 3%);
- informacji Wojewody Podkarpackiego o wstępnie planowanych na 2008 rok kwotach dotacji celowych.
   Projekt uwzględniał również ograniczenia wynikające z ustawy o finansach publicznych – jednym z nich jest np. zapis traktujący o tym, że łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki. Wskaźnik ten w budżecie Miasta Przemyśla wyniesie 38, 48% dochodów. Z analizy długu na przestrzeni lat ubiegłych wynika, że wysokość długu na koniec 2008 roku może ulec zmniejszeniu.
   W dochodach największą część stanowią subwencje (81.018.415 zł, tj. 39, 66% dochodów) oraz dochody własne (81.398.868 zł, tj. 39, 85%). Pozostałe składowe to dotacje celowe (20, 49% dochodów), udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (18, 72%), dochody z tytułu podatków i opłat (16, 60%) oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych (4.990.000 zł).
   Jak zwykle w strukturze wydatków największy udział stanowią wydatki na oświatę – łączna kwota przeznaczona na ten cel to 94.773.100 zł (39, 51 wydatków ogółem). Wartym zaznaczenia jest fakt, że wydatki oświatowe finansowane z dochodów własnych wyniosą ponad 10, 5 mln zł, a w tej kwocie znajduje się również 250.000 zł na inwestycje. Planowane wydatki na pomoc społeczną i pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej wynoszą 51.217.389 zł (21, 35%), na realizację z zakresu transportu 22.898.000 zł (9, 55%), z zakresu administracji publicznej 18.128.810 zł (7, 56%), z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 11.436.200 zł (4, 77%), a na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej i sportu 10.103.182 zł (4, 22%). Pozostałe wydatki niezbędne do realizacji zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i powiatowym kształtują się na poziomie 13, 04%.
   W całości wydatków 31.242.436 zł, czyli 13, 02% (w roku 2007 14, 71%) stanowią wydatki inwestycyjne, z czego 4.599.384 zł to wydatki finansowane ze środków UE, a 408.858 zł z budżetu państwa.

Z całym Budżetem Miasta na 2008 rok można się zapoznać na stronie

Biuletynu Informacji Publicznej.

 


   Do programu posiedzenia wprowadzony został już w trakcie jego trwania w projekt rezolucji w sprawie budowy wschodniej drogi obwodowej Miasta Przemyśla. Rezolucja skierowana jest do podkarpackich parlamentarzystów, Premiera RP, Ministra Rozwoju Regionalnego, Ministra Infrastruktury, podkarpackich Parlamentarzystów Parlamentu Europejskiego, Wojewody Podkarpackiego oraz Marszałka Województwa. Koszt budowy obwodnicy wynosi 108, 63 mln euro, a już zabezpieczone dofinansowanie w liście projektów indykatywnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej wynosi 42, 56 mln euro. Stanowi to zaledwie 39, 18% wartości inwestycji, a wysokość pozostałych, niezbędnych do jej zakończenia środków leży poza zasięgiem możliwości budżetowych Miasta Przemyśla. Stąd radni zwrócili się w rezolucji do wspomnianych osób z apelem o podjęcie działań, których celem będzie zapewnienie dofinansowania całości budowy wschodniej obwodnicy na poziomie 92, 33 mln euro.

JPGprezentacja projektu budżetu na rok 2008

Opublikował:  | Data publikacji: 20-12-2007 10:27
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43