12 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezentacja Programu Planu Ochrony Zespołu Parków Kulturowych Krajobrazu Warownego Twierdzy Przemyśl

"Holandia ma zabytki fortyfikacji holenderskiej,

Wielka Brytania - brytyjskiej,Francja - francuskiej,

natomiast Polska- europejskiej"

Prof. Anthony Kemp (cyt. z Programu Planu
Ochrony Zespołu Parków Kulturowych
Krajobrazu Warownego Twierdzy Przemyśl)

 

 

   12 grudnia 2007 roku w Sali widowiskowej Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu odbyła się prezentacja Programu Planu Ochrony Zespołu Parków Kulturowych Krajobrazu Warownego Twierdzy Przemyśl. Prezentacja została przygotowana i wygłoszona przez autorów opracowania – zespół Zakładu Krajobrazu Otwartego i Budowli Inżynierskich Instytutu Architektury Krajobrazu, Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.
   Wprowadzenie do prezentacji wygłosił kierownik Zakładu – dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, profesor Politechniki Krakowskiej. Profesor Z. Myczkowski w mistrzowski sposób - zestawiając zabytki dziedzictwa kulturowego o światowym znaczeniu, zwrócił uwagę słuchaczy na wartości krajobrazu kulturowego Twierdzy Przemyśl, jako unikatu o wyjątkowej wartości. Krajobrazu warownego zasługującego na najwyższą nobilitację poprzez wpis na listę pomników historii oraz na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nie można dokonać procedury wpisu na obie listy bez prowadzenia właściwego sposobu gospodarowania terenami chronionego krajobrazu. Gospodarowania ukierunkowanego i podkreślającego urodę terenu oraz wkomponowanych zabytków architektury obronnej.
   Dr Krzysztof Wielgus, kierownik i koordynator prac nad opracowaniem Programu, w niezwykle ciekawy i ujmujący sposób przedstawił zasadniczą część prezentacji obejmującą wyniki prac badawczych prowadzonych przez wiele lat w obszarze dawnej Twierdzy Przemyśl, stan wiedzy o temacie oraz kluczowe zagadnienia opracowania. Dr K. Wielgus omówił ponadto stan zaawansowania prac projektowych wykonanych dotychczas dla obiektów dawnej Twierdzy. Zwrócił uwagę na proponowane kierunki zagospodarowania terenów oraz obiektów fortyfikacyjnych. W prezentacji wzięli udział także autorzy opracowania: dr arch. Tatiana Tokarczuk prezentująca problematykę transgraniczną w obszarze Twierdzy, dr inż. arch. Jadwiga Środulska – Wielgus autorka modeli chronionego krajobrazu, mgr inż. Wojciech Rymsza – Mazur – autor opracowań mapowych do Programu.
   Prezentacja Programu, została zorganizowana przez Prezydenta Miasta Przemyśla jako koordynatora prac nad utworzeniem Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl i była skierowana do wójtów gmin, przewodniczących rad gmin, przewodniczących komisji kultury rad gmin, radnych rad gmin oraz do władz Województwa Podkarpackiego. Program Planu Ochrony Zespołu Parków Kulturowych Krajobrazy Warownego Twierdzy Przemyśl jest pierwszym wspólnym dokumentem Gmin tworzących Zespół Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl. Dokumentem wyznaczającym dalszą drogę działania, ilość oraz obszary planowanych parków, harmonogram czasowy tworzenia parków oraz analizę SWOT dotyczącą szans i zagrożeń w przypadku utworzenia lub nieutworzenia parków.


Beata Kot
UM Przemyśl

JPGPrezentacja Programu w sali widowiskowej (260,75KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 17-12-2007 14:50
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43