Nabór szkoły ponadpodstawowe 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szk. 2023/2024.

Od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz.15.00 można składać wnioski o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych. W Przemyślu rekrutacja prowadzona jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Do rekrutacji można przystąpić logując się bezpośrednio na stronę https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/ lub korzystając z zamieszczonej na stronie Urzędu Miejskiego w Przemyślu zakładki „Nabór do przedszkoli i szkół”.

Osoby uczestniczące w systemie elektronicznej rekrutacji, po zgłoszeniu w systemie swojej kandydatury  obowiązane są w terminie od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz. 15.00 złożyć wygenerowany z systemu wniosek do wybranej szkoły pierwszego wyboru.
W przypadku kandydowania do oddziału dwujęzycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu, wnioski składane są  do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.

Istnieją następujące możliwości złożenia wniosku.

 1. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie, można złożyć w formie papierowej  bezpośrednio w szkole pierwszego wyboru.
 2. Rodzice posiadający podpis elektroniczny w postaci Profilu Zaufanego, mogą złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły drogą elektroniczną, poprzez elektroniczny system rekrutacji do szkół ponadpodstawowych VULCAN. Szczegółowa procedura składania wniosku podpisanego Profilem Zaufanym, opisana została w instrukcjach rejestracji zgłoszenia, które znajdują się w zakładce „Pliki do pobrania”.

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące rekrutacji przedstawione zostały w dwóch podręcznikach zamieszczonych w „Kanale Kandydata” w zakładce programu „Pliki do pobrania”. Jeden podręcznik przeznaczony jest dla kandydatów zarejestrowanych przez szkołę podstawową,
a drugi dla kandydatów rejestrujących się samodzielnie.

Ww. instrukcje będą dostępne są na stronie :

https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

 

Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz osoby będące obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach za granicą, są przyjmowane do szkół ponadpodstawowych na wolne miejsca - nie uczestniczą w elektronicznej rekrutacji do I klas szkół ponadpodstawowych. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, uczniowie przybywający
z zagranicy są kwalifikowani i przyjmowani do odpowiednich klas po złożeniu do szkoły wymaganych dokumentów.

 

Cudzoziemcy, którzy ukończą szkołę podstawową w polskim systemie edukacji i zdadzą obowiązkowy egzamin ósmoklasisty, przystępują do elektronicznego postępowania rekrutacyjnego na zasadach obowiązujących polskich obywateli - pod uwagę brane będą wyniki egzaminu, oceny oraz szczególne osiągnięcia.

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024.

 

 • Od 15 maja 2023 r. do 16 czerwca 2023 r. do godz.15.00 można złożyć wniosek
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami; z wyjątkiem przyjęcia do oddziału dwujęzycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego
  w Przemyślu, do którego wnioski składane są  do 31 maja 2023 r. do godz. 15.00.
 • 6 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 przeprowadzony zostanie sprawdzian kompetencji językowych dla uczniów kandydujących do oddziału dwujęzycznego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu.
 • Od 23 czerwca 2023 r. do 10 lipca 2023 r. do godz.15.00 należy uzupełnić wniosek
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • 17 lipca 2023 r. do godz. 12.00 ogłoszone zostaną  listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • Od 17 lipca 2023 r. do 21 lipca 2023 r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 24 lipca 2023 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Z wynikami rekrutacji można zapoznać się na listach udostępnionych w szkołach ponadpodstawowych, a także po zalogowaniu się na konto kandydata w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN.

Rekrutacja uzupełniająca.

Od 25 lipca 2023 r. rozpoczyna się postępowanie uzupełniające do szkół ponadpodstawowych. W terminie od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz. 15.00 kandydaci nieprzyjęci mogą składać wnioski o przyjęcie na wolne miejsca. Rekrutacja uzupełniająca nie jest prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu naboru. Wnioski należy składać bezpośrednio do szkół do których się kandyduje. Informacja o wolnych miejscach
w szkołach ponadpodstawowych dostępna jest po zalogowaniu się na konto kandydata
w systemie Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN. Informacja  o liczbie wolnych miejsc publikowana jest także przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty.

Szczegółowe terminy postępowania  rekrutacyjnego zostały podane w załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r., zamieszczonego na stronie :

https://www.ko.rzeszow.pl/dla-dyrektora-i-nauczyciela/zarzadzenie-nr-1-2023-podkarpackiego-kuratora-oswiaty-z-dnia-30-stycznia-2023-r/

 

Terminy postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

 

 • Od 25 lipca 2023 r. do 28 lipca 2023 r. do godz.15.00 można złożyć wniosek
  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami. 
 • 3 sierpnia 2023 r. do godz. 12.00 ogłoszone zostaną  listy kandydatów zakwalifikowanych
  i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • od 25 lipca 2023 r. do 4 sierpnia 2023 r. szkoły prowadzące kształcenie zawodowe  wydają skierowania na badania lekarskie.
 • Od 3 sierpnia 2023 r. do 10 sierpnia 2023 r. do godz. 15.00, w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.
 • 11 sierpnia 2023 r. ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

Ww. terminy nie dotyczą szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych.

 

Opublikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data publikacji: 06-04-2023 09:57 Modyfikował(a): Dorota Kowalska-Buś Data modyfikacji: 26-04-2024 13:58

Na skróty