Zapytanie ofertowe na roboty remontowe przy budynkach mieszkalnych będących w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Przemyślu.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Przemyślu zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe na następujących zadaniach:
ZADANIE NR 1 - KOSTKA WOKÓŁ BUDYNKÓW PRZY UL. RÓWNEJ 1 i 2

 1. Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej.
 2. Ułożenie kostki brukowej z rozbiórki na zaprawie cementowej.
 3. Rozebranie obrzeży.
 4. Osadzenie obrzeży z rozbiórki wokół budynku przy ul. Równej 1 na zaprawie cementowej.
 5. Osadzenie obrzeży nowych wokół budynku przy ul. Równej 2.

ZADANIE NR 2 - WYKONANIE DOJŚCIA DO BUDYNKU PRZY UL. ROSŁOŃSKIEGO 11 I ŁĄCZNIKA DO WIATY ŚMIETNIKOWEJ PRZY UL. ROSŁOŃSKIEGO 7A

 1. Wykonanie koryta po chodnik.
 2. Wykonanie podbudowy żwirowo-piaskowej.
 3. Ułożenie kostki gr. 6 cm na podbudowie cementowo-piaskowej.
 4. Osadzenie obrzeży wzdłuż chodnika.

ZADANIE NR 3 - PRZEŁOŻENIE KOSTKI CHODNIKA PRZY DRODZE POMIĘDZY BUDYNKIEM PRZY UL. ROSŁOŃSKIEGO 11 A BUDYNKIEM PRZY UL. ROSŁOŃSKIEGO 7

 1. Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej.
 2. Ułożenie chodnika z kostki brukowej z rozbiórki. gr. 6 cm na zaprawie cementowo-
  piaskowej

Oferent dokona wyceny po dokonaniu wizji lokalnej i sporządzeniu szczegółowego kosztorysu ofertowego oddzielnie na trzy zadania – 1,2 i 3. Szczegółowych informacji odnośnie zakresu robót udziela główny specjalista Józef Różycki tel. 509 027 495, w godz. od 9:00 do 14:00.

Miejsce składania ofert: siedziba spółki TBS Przemyśl, ul. Równa 2.

Termin składania ofert: 11.04.2023 r. do godz. 13:00.
Termin wykonania: 30.05.2023 r.

Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą i danymi adresowymi wykonawcy, nazwą zamawiającego oraz tytułem zamówienia. Oferty niespełniające ww. wymogów oraz złożone po terminie nie biorą udziału w dalszym postępowaniu.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.04.2023 r. o godz. 13:30 w siedzibie spółki.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia postępowania bez wyboru oferty.

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 03-04-2023 13:55 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 03-04-2023 13:55

Na skróty