Oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia”

W dniu 17.03.2023 r. w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2022 poz. 1327 ze zm.) wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Stowarzyszenie „Inicjatywy Podkarpacia”. Oferta obejmuje realizację zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  i spełnia warunki określone w art. 19 a ust. 1 pkt. 1 i 2 ww. ustawy.

Prezydent Miasta Przemyśla uznając celowość realizacji zadania publicznego zamierza zlecić Stowarzyszeniu „Inicjatywy Podkarpacia” realizację zadania publicznego w zakresie wspierania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. „Są gdzieś okna, które płoną cały czas” – organizacja gali finałowej konkursu literackiego na temat niepełnosprawności połączonej z programem edukacyjnym na rzecz integracji społecznej, z pominięciem otwartego konkursu ofert i przyznać dotację w kwocie 5 000,00 zł.

Wobec powyższego ofertę zamieszcza się na okres 7 dni:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej,
  2. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Przemyślu,
  3. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Rynek 1 na tablicy ogłoszeń.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2022 poz. 1327 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty do publicznej wiadomości, może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać:

  1. pisemnie - w Kancelarii Ogólnej w godzinach urzędowania Urzędu lub pocztą na adres: Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl.
  2. drogą elektroniczną na adres e-mailowy: kancelaria@um.przemysl.pl
  3. przez e PUAP na adres 1srwa0y68c/skrytkaESP

PDFOferta - są gdzieś okna...pdf (1,84MB)

PDFOgłoszenie - Są gdzieś okna...pdf (363,94KB)

 

 

 

 

 

 

Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 24-03-2023 13:57 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 24-03-2023 13:54

Na skróty