15 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

ROCZNY PROGRAM WSPółPRACY NA ROK 2008

Załącznik
do Uchwały Nr 288/2007
Rady Miejskiej w Przemyślu
 z dnia 29 listopada 2007 r.
 
 
 
PROGRAM WSPÓŁPRACY

 GMINY MIEJSKIEJ PRZEMYŚL
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

 NA ROK 2008

 

SPIS TREŚCI
 
1. Postanowienia ogólne.
2. Cele programu.
3. Przedmiot współpracy.
4. Podmioty programu współpracy.
5. Zakres współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi w roku 2008.
6. Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł.
7. Promocja działalności organizacji w mediach.
                                                       
 
Rozdział 1
 
1. Podstawą Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).

2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) dotacji – należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu ustawy z dnia 30   czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.);
2) działalności pożytku publicznego – należy przez to rozumieć działalność społecznie użyteczną, prowadzoną przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie;
3)  Karcie Współpracy – należy przez to rozumieć uchwałę Nr 229/2005 Rady   Miejskiej w Przemyślu z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia Karty Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego;
4)  konkursie – należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym        mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy;
5)  Koordynatorze ds. współpracy – należy przez to rozumieć Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powołanego stosownym zarządzeniem;
6) organizacjach pozarządowych – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy;
7)  podmiotach prowadzących działalność pożytku publicznego – należy przez to rozumieć podmioty wymienione w art. 3. ustawy;
8) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta   Przemyśla;
9) Rocznym Programie Współpracy – należy przez to rozumieć „Program Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymipodmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008”;
10) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu;
11) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.);
12) wydziale merytorycznym – należy przez to rozumieć wydział Urzędu         zajmujący się danym obszarem działalności pożytku publicznego;
13) Zespole Konsultacyjnym – należy przez to rozumieć Zespół Konsultacyjny  do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego powołany stosownym zarządzeniem.

3. Program jest elementem realizacji długofalowej lokalnej polityki społecznej Gminy Miejskiej Przemyśl.

4. Program określa przedmiot i obszary współpracy organów samorządowych miasta Przemyśla z organizacjami pozarządowymi.

5. Zasady i formy współpracy, zlecanie realizacji zadań publicznych w formie konkursu oraz zasady monitorowania współpracy zostały szczegółowo określone w Karcie Współpracy.

6. Wnioski, uwagi i propozycje dotyczące funkcjonowania Rocznego Programu Współpracy oraz Karty Współpracy mogą być zgłaszane Zespołowi Konsultacyjnemu za pośrednictwem Koordynatora ds. współpracy.
 
Rozdział 2

Celem Rocznego Programu Współpracy jest pobudzanie aktywności obywatelskiej w zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Miasta Przemyśla w szczególności poprzez:

1)  określenie priorytetowych zadań publicznych na rok 2008;
2)  zapewnienie udziału organizacji pozarządowych w realizacji tych zadań;
3)  zwiększenie efektywności świadczonych usług publicznych oraz podniesienie ich standardu;
4) zapewnienie w budżecie Gminy Miejskiej Przemyśl środków finansowych umożliwiających wykonywanie ww. zadań.

 Rozdział 3
Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi jest:

1) realizacja zadań gminy określonych w ustawach;
2) zwiększenie efektywności działań na rzecz mieszkańców miasta;
3) tworzenie systemu monitorowania potrzeb społecznych;
4) wypracowanie skutecznego sposobu zaspokajania ww. potrzeb, przy uwzględnieniu standardu świadczonych usług;
5) konsultowanie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji;
6) tworzenie warunków dalszego funkcjonowania Zespołu Konsultacyjnego oraz innych zespołów i grup zadaniowych.

Rozdział 4
 
Podmiotami realizującymi współpracę są:

1) Rada Miejska w Przemyślu i jej Komisje – w zakresie wytyczania polityki społecznej i finansowej oraz priorytetów w sferze współpracy z organizacjami pozarządowymi;
2) Prezydent Miasta – w zakresie realizacji polityki wytyczonej przez Radę Miejską w Przemyślu;
3) merytoryczne wydziały – w zakresie bieżącej współpracy z organizacjami pozarządowymi realizującymi zadania publiczne;
4) Zespół Konsultacyjny – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
5) Koordynator ds. współpracy – w zakresie określonym w odrębnym regulaminie;
6) organizacje pozarządowe realizujące zadania publiczne na terenie miasta Przemyśla lub na rzecz mieszkańców miasta bez względu na siedzibę.

  Rozdział 5

1. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi w roku 2008, obejmuje w szczególności zadania publiczne w sferze:

1) zdrowia i polityki społecznej;
2) oświaty, wychowania i kultury fizycznej;
3) kultury, sztuki i tradycji;
4) współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw.

2. W sferze zdrowia i polityki społecznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:

1) wspierania na terenie miasta Przemyśla realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie uzależnień w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych;
2) wspierania działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
3)  wspierania działalności świetlic środowiskowych i klubów młodzieżowych, w szczególności realizujących programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;
4)  wspierania różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie ferii;
5)  wspierania różnorodnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla w czasie wypoczynku letniego;
6) wspierania działań służących wspomaganiu powrotu do zdrowia osób uzależnionych od alkoholu poprzez realizację programów rehabilitacyjno-edukacyjnych oraz imprez integrujących;
7) wspierania działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Przemyśla, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych;
8) wspierania realizacji programów zdrowotnych: profilaktyki raka piersi i chorób nowotworowych oraz profilaktyki kardiologicznej.

3. W sferze oświaty, wychowania i kultury fizycznej w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:

1) wspierania organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej, w tym Uczniowskie Kluby Sportowe;
2) zabezpieczenia bezpłatnego dostępu do obiektów i urządzeń sportowych stowarzyszeniom organizującym powszechny sport dzieci i młodzieży;
3)  pomocy w organizacji i dofinansowywania imprez sportowo-rekreacyjnych wynikających z miejskiego, wojewódzkiego i ogólnopolskiego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych;
4) organizacji spotkań szkoleniowo-informacyjnych związanych z nowelizacjami prawnymi w sporcie szkolnym i kwalifikowanym;
5) wdrożenia miejskiego systemu nagradzania dzieci i młodzieży oraz szkół za najlepsze wyniki sportowe osiągnięte w danym roku kalendarzowym;
6) nagradzania wolontariuszy i sponsorów działających na rzecz rozwoju sportu i rekreacji na terenie miasta Przemyśla;
7) promowania w prasie lokalnej, radio i telewizji oraz na stronach internetowych Urzędu Miejskiego najciekawszych form sportowo-rekreacyjncych, realizowanych przez stowarzyszenia kultury fizycznej. 

4. W sferze kultury, sztuki i tradycji w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania:

1) Przemyska Wiosna Fredrowska;
2) Przemyska Jesień Muzyczna;
3) Dni Kultury Chrześcijańskiej;
4) „Noc Kupały”;
5) Międzynarodowe Warsztaty Muzyki GOSPEL;
6) Organizacja koncertów muzyki poważnej;
7) Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego;
8) Dofinansowanie Rocznika Przemyskiego.

5. W sferze współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw w szczególności będą podejmowane priorytetowe działania w zakresie:

1) troski o rozwój kontaktów współpracy między społeczeństwami;
2) szerszej współpracy międzynarodowej, w tym organizowania wspólnych działań, imprez, konferencji, seminariów, zawodów sportowych itp.;
3) wymiany młodzieży.

Rozdział 6
Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

1. Władze miasta Przemyśla będą pomagały organizacjom pozarządowym w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet miasta. W roku 2008 samorząd będzie wspierał pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

2. Pomoc Gminy Miejskiej Przemyśl obejmować będzie w miarę możliwości:

1) informowanie o źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji;
2) opiniowanie wniosków o granty i dotacje ze źródeł zewnętrznych;
3) promowanie programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych;
4) organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowywania wniosków o dotacje;
5) porady i szkolenia z zakresu tworzenia i przygotowywania wniosków o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej oraz krajowych programów pomocowych. 

3. Organizacje pozarządowe współpracują z Wydziałem Inwestycji, Strategii Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Miejskiego w Przemyślu w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2.

 Rozdział 7
Promocja działalności organizacji w mediach

1. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na stronach internetowych Urzędu.
2. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 1 następuje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3. Organizacje pozarządowe mogą zamieszczać w miarę możliwości informacje i ogłoszenia dotyczące ich bieżącej działalności na łamach miesięcznika „Nasz Przemyśl”.
4. Zamieszczanie informacji, o których mowa w ust. 3 następuje po wcześniejszym uzgodnieniu z Redaktorem Naczelnym miesięcznika.
 

 

Opublikował:  | Data publikacji: 08-12-2007 12:06
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 17-11-2010 12:13