Obwieszczenie o wezwaniu stron postępowania do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu przesyłowego zdawczego do GAZ SYSTEM..."

Rzeszów, dnia  08  marca 2023 r.

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA

W RZESZOWIE

al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów

WOOŚ.420.14.1.2022.BK.14

 

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49 i art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – dalej „Kpa”, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisk i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) – dalej „uooś”, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zawiadamia strony postępowania o wezwaniu w dniu 08 marca 2023 r., pismem znak: WOOŚ.420.14.1.2022.BK.13 do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia, złożonej wraz z wnioskiem Polskiego Koncernu Naftowego S.A. z/s w Płocku, reprezentowanego przez Pana Pawła Fic Z-cę Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu przesyłowego zdawczego do GAZ SYSTEM ze stacją pomiarowo-rozliczeniową oraz gazociągiem do OT Przemyśl 110 wraz z budową dwóch zestawów MOW 60 do prowadzenia testów produkcyjnych w ramach zagospodarowania odwiertów  293K. 294K, 295K, 296K - KGZ Przemyśl Wschód przy udziale MOW - 60".  

Termin uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia został wyznaczony na dzień 05 kwietnia 2023 r. Po przedłożeniu właściwie sporządzonego dokumentu (zawierającego uzupełnienia), zostaną podjęte dalsze czynności odnośnie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji wnioskowanego zamierzenia.

Obwieszczenie nastąpiło w dniach: od 14 marca 2023 r. do 27 marca 2023 r.

Sprawę prowadzi: Wydział Ocen Oddziaływania na Środowisko

Telefon kontaktowy: 17 785 00 44 wew. 445

                          

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Rzeszowie

 (-)

Wojciech Wdowik

(podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

 

Otrzymują:

  1. P. Paweł Fic Z-ca Dyrektora Inwestycji Górniczych Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie  - Pełnomocnik Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S. A. z/s w Płocku adres do korespondencji: Polski Koncern Naftowy ORLEN S. A, Oddziału Geologii i Eksploatacji PGNiG w Warszawie, Dział Ochrony Środowiska, ul. Sienkiewicza 12. 38-500 Sanok    
  2. Strony postępowania za pośrednictwem tablicy ogłoszeń i BIP RDOŚ w Rzeszowie
  3. Strony postępowania za pośrednictwem Urzędu Miasta Przemyśl, zgodnie z art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na środowisko – poprzez platformę ePUAP

Do wiadomości:

  1. WOOŚ aa

Art. 50 § 1 Kpa „Organ administracji publicznej może wzywać osoby do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika, na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego, jeżeli jest to niezbędne dla rozstrzygnięcia sprawy lub dla wykonywania czynności urzędowych”.

Art. 74 ust. 3 uooś „Jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10, stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego”.

Art. 49 § 1 Kpa „Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej”.

Art. 49 § 2 Kpa „Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej”.

Załączniki: PDFObwieszczenie o wezwaniu stron postępowania do uzupełnienia Karty informacyjnej przedsięwzięcia pn Budowa gazociągu przesyłowego zdawczego do GAZ SYSTEM.pdf (266,26KB)

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 13-03-2023 11:18 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 13-03-2023 11:18

Na skróty