Konkurs CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla.

Przechwytywanie.jpeg

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2023 roku pod nazwą „CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla”, z zakresu działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego  w ramach Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Przemyśl z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023. na realizację zadania pn. „CONCORDIA. Tożsamość, dziedzictwo, dialog, integracja Przemyśla”.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do  9 lutego 2023 r.  do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Przemyślu).

  1. Oferta, która wpłynie po ww. terminie, nie będzie objęta procedurą konkursową.
  2. Oferta musi być złożona na wzorze oferty określonym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
  3. Ofertę opracowaną techniką komputerową należy składać w zamkniętych kopertach. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu oferenta wraz z podaniem pełnej nazwy przewidzianego do realizacji zadania określonego w otwartym konkursie ofert.
  4. Do oceny merytorycznej zostaną dopuszczone oferty kompletne pod względem formalnoprawnym (wszystkie pola wymaganego formularzu muszą być wypełnione prawidłowo, skreślone niepotrzebne sformułowania oznaczone gwiazdką, wyczerpująco podane wszystkie żądane informacje).
  5. Oferta zawierająca braki formalnoprawne zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej.
  6. Każda strona kopii dokumentów winna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Promocji i Kultury . Rynek 1,                         tel. 16 675-20-84.

Przechwytywanie 2.jpeg

PDFoferta_1.pdf (812,49KB)

PDFklauzula_informacyjna_do_konkursu_concordia_2023.pdf (543,70KB)

PDFzalacznik1-192023.pdf (1,19MB)

PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla nr 27_2023.pdf (355,45KB)

PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Przemyśla nr 27_2023.pdf (691,16KB)

DOCXZarządzenie o zgłaszaniu kandydatów do komisji konkursowej CONCORDIA- we...docx (15,32KB)

Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 20-01-2023 23:11 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 24-01-2023 15:28

Na skróty