10 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezentacja "Strategii rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015"

   Na ostatniej sesji Rady Miejskiej (29 listopada br.) po raz pierwszy zaprezentowana została "Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015" - dokument opracowany na zlecenie Urzędu Miejskiego przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A. Prace nad nim trwały trzy miesiące i zostały zakończone w listopadzie. Radnym i pozostałym osobom zebranym na posiedzeniu Rady Miejskiej wyniki prac zespołu opracowującego - w formie prezentacji - przedstawiła Magdalena Ragus, członek tego zespołu.

   „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju turystyki – jednej z najszybciej rozwijających się gałęzi współczesnej gospodarki. Konieczność jej opracowania wynikała z trzech podstawowych powodów. Po pierwsze Przemyśl jako miasto o niespotykanej atrakcyjności turystycznej może osiągać duże profity z tytułu rozwoju turystyki, potrzebuje jednak przemyślanego planu działań. Po drugie, rozpoczynająca się perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje nowe możliwości pozyskiwania funduszy na realizację takich właśnie działań. Po trzecie zaś, w Polsce od kilku lat obserwowana jest zmiana świadomości związanej z rozwijaniem turystyki i efektami tego rozwoju, a także koniecznością realizowania wielu interdyscyplinarnych projektów warunkujących budowanie ciekawej oferty turystycznej.

Strategia składa się zasadniczo z czterech części:
1) Części analitycznej, czyli Diagnozy stanu obecnego.
2) Części strategicznej, czyli Koncepcji rozwoju turystyki.
3) Części wdrożeniowej, czyli Elementów wdrożenia Strategii.
4) Części wizualnej, czyli Katalogu Identyfikacji Wizualnej Miasta Przemyśla (który stanowi osobny dokument). 

   Dokument jest odpowiedzią na podane wyżej uwarunkowania. Jego podstawowym celem jest przedstawienie jasnego, przejrzystego planu działania, który doprowadzi do wzrostu liczby turystów odwiedzających Miasto, a tym samym wzrostu jego dochodów. Działania są zaprogramowane zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i dotyczą wszystkich obszarów bezpośrednio związanych z budowaniem produktu turystycznego. Ich dobór natomiast jest wynikiem wcześniej przeprowadzonej wnikliwej analizy stanu obecnego oraz analizy SWOT. Strategia jest zgodna z istniejącymi dokumentami strategicznymi Miasta Przemyśla, a działania w nich zapisane znajdują w niej odzwierciedlenie.

   „Strategia rozwoju turystyki dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2015” została opracowana przez zespół w składzie:
1. Magdalena Ragus
2. Iwona Majewska
3. Tatiana Telniuk
4. Piotr Pawelec
   Autorzy dokumentu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, których wiedza i doświadczenie przyczyniły się do jego powstania, uczestnikom spotkań i warsztatów dotyczących Strategii

   Poniżej znajduje się wspomniana prezentacja, natomiast sam dokument w formie projektu uchwały będzie przedmiotem obrad radnych podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej zaplanowanej na 14 grudnia br.

ZIPPrezentacja (1,23MB)

Opublikował:  | Data publikacji: 06-12-2007 14:17
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43