9 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Zapraszamy do udziału w szkoleniu

   Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Przemyślu zaprasza do udziału w szkoleniu pt. „Prawo Zamówień Publicznych – praktyczne aspekty stosowania w ramach PO KL”, które odbędzie się w dniu 10 grudnia 2007 r., w Ośrodku Szkoleniowym PARR S.A. w Przemyślu (godz. 09.30 – 17.15). Szkolenie prowadzi dr Agata Barczewska – Dziobek.

 

Zapraszamy:
• instytucje rynku pracy (publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego, czyli związki zawodowe, pracodawcy, organizacje pozarządowe współpracujące z publicznymi służbami zatrudnienia)
• organizacje przedsiębiorców i przedsiębiorcy,
• organizacje pozarządowe działające w obszarach wspieranych przez EFS,
• szkoły (w tym szkoły wyższe),
• jednostki naukowe,
• jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne działające w obszarach wspieranych przez EFS (Ośrodki Polityki Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka),
• ośrodki doradztwa rolniczego,

   Szkolenie obejmuje: Zakres podmiotowy i przedmiotowy obowiązywania ustawy, Przygotowanie i przeprowadzenie postępowanie o udzielenie zamówienia Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia, Pozycja wykonawcy zamówienia w postępowaniu – warunki uczestnictwa w postępowaniu, przesłanki wykluczenia wykonawcy, przesłanki odrzucenia oferty, Wybór oferty (czynności zamawiających w toku rozpatrywania złożonych ofert, dokumentowanie postępowania), Umowy o zamówienia publiczne – elementy szczególne, cechy umów o zamówienie publiczne, Charakterystyka postępowania w poszczególnych trybach postępowania charakterystyczne dla projektów SPO KL.
   Instytucjom biorącym udział w szkoleniach oferujemy realizowaną przez doradców ogólnych i specjalistycznych, pomoc w przygotowaniu i napisaniu projektów, a także we wdrażaniu i zarządzaniu nimi.

Prosimy o telefoniczne potwierdzenie obecności na szkoleniu do dnia 07.12.2007r. (do godz. 16.00).

Osoba do kontaktu:
Patrycja Bembenek
Specjalista ds. informacji i promocji
Regionalny Ośrodek EFS w Przemyślu
tel. (016) 676 02 60.

 

Opublikował:  | Data publikacji: 06-12-2007 13:37
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 15-02-2008 14:43