1 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Prezydent Miasta Przemyśla ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu.

Prezydent Miasta Przemyśla, działając na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym, ogłasza konkurs ofert na realizację w latach 2023-2027 zadania w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Przemyślu i zaprasza do składania ofert:

Rodzaj zadania: Zabezpieczenie oferty wzmacniającej abstynencję osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz zachowań kompulsywnych (uzależnienia behawioralne).

Tytuł zadania: Wspieranie działań abstynenckich wzmacniających powrót do zdrowia i do rodziny.

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Przemyślu, ul. Rynek 1, w Kancelarii Ogólnej, w nieprzekraczalnym terminie do 09.12.2022 roku do godz. 15.30 lub nadesłać drogą pocztową na ww. adres (o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu). Oferta, która wpłynie po ww. terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego
w Przemyślu przy ul. Ratuszowej 1,  tel. 16 675 20 48.

UWAGA! NOWE WZORY.

DOCXZałącznik Nr 2 - WZÓR OFERTY.docx (29,61KB)
DOCXZałącznik Nr 3 - OŚWIADCZENIA OFERENTA.docx (23,19KB)
DOCXZałącznik Nr 4 - WZÓR SPRAWOZDANIA.docx (26,54KB)
DOCXZałącznik Nr 5 -HARMONOGRAM.docx (18,21KB)
DOCXZałącznik Nr 6 - KLAUZULA INFORMACYJNA.docx (19,21KB)
 

Opublikował: Łukasz Palko | Data publikacji: 24-11-2022 13:22
Modyfikował: Łukasz Palko | Data modyfikacji: 24-11-2022 15:01