8 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Dlaczego powiększamy miasto?

 

Dlaczego powiększamy miasto?

 
Zamiana granic miasta Przemyśla nie jest obecnie kwestią mody lub tendencji do ekspansji mieszkańców miasta Przemyśla, nie jest również powodowana ambicją zamieszkania w dużym mieście. Jest niezbędna dla zapewnienia warunków rozwoju zarówno miasta jak i gmin sąsiadujących.
Tak jak zmienia się sposób życia zdominowany nowymi warunkami i zmianami cywilizacyjnymi z wzrostem rangi technologii i wyrównywaniem poziomu życia, tak również zmieniają się potrzeby zapewnienia właściwego otoczenia i możliwości realizacji celów bytowych wszystkich mieszkańców.
Miasto jest zatłoczone i niesprawne komunikacyjnie. Wskaźnik zanieczyszczenia powierza przekracza wymagane normy i jest najwyższy w województwie. Gęstość zaludnienia jest większa niż w Szczecinie i największa obecnie spośród wszystkich miast województwa podkarpackiego. Żadne z byłych miast wojewódzkich (Tarnobrzeg, Krosno, jak i Rzeszów - obecne miasto wojewódzkie) nie jest otoczone odrębną gminą, tak jak to ma miejsce w Przemyślu; odrębną jednostką organizacyjną i samorządową jest Miasto Przemyśl odrębną Gmina Przemyśl.
Stan zainwestowania miasta wskazuje, że bariera związana ze zbyt małą powierzchnia terenów jest nie do pokonania bez powiększenia jego granic. Jednocześnie położenie miasta, jago ranga i historia powoduje, że miasto może pretendować do roli ośrodka widocznego na granicy Unii Europejskiej.
W dokumentach planistycznych i strategicznych określających kierunek rozwoju tego regionu w skali kraju i województwa wskazano rangę miasta jako ważnego ośrodka węzłowego i ośrodka krajowego (Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podkarpackiego, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju).
W Przemyślu funkcjonuje międzynarodowy dworzec kolejowy, obsługujący ruch w kierunku Ukrainy na trasie magistrali kolejowej E30 Drezno – Kijów, planowanej do modernizacji w ramach transportowego korytarza europejskiego. Do przejścia drogowego w Medyce prowadzą dwie drogi krajowe, planowane niedługo do połączenia projektowaną północno – zachodnią obwodnicą miasta. Do planowanego przejścia drogowego w Malhowicach prowadzić będzie projektowana obwodnica południowa, a po uruchomieniu kolejnego przejścia granicznego, kolejowego w Malhowicach, w sąsiedztwie miasta będą funkcjonowały cztery przejścia na Ukrainę.

Z powyższego wynika, że ranga miasta jako węzła granicznego wymaga wyprzedzającego przygotowania, zarówno w odniesieniu do zabezpieczenia terenów dla komunikacji ponadlokalnej, jak i dla pełnienia funkcji centrotwórczych.

Obecnie miasto posiada przygotowaną infrastrukturę techniczną zapewniającą obsługę miasta i gmin z nim sąsiadujących. Infrastruktura związana z gospodarką wodno – ściekową jest jedną z najnowszych inwestycji. Obecny zasięg „Aglomeracji miejskiej”, tj. zasięg obsługi przez miasto siecią wodociągową z ujęciem wody w Przemyślu terenów gmin sąsiadujących wskazuje na dalsze możliwości obsługi. Nowoczesna oczyszczalnia ścieków
w Przemyślu jest przygotowana do dalszej rozbudowy terenów położonych poza granicami miasta. Nowe składowisko odpadów w Przemyślu ma możliwość obsługi znacznie większego obszaru.

Pomimo przygotowanych warunków dla rozwoju miasta opartych o przygotowaną  nowoczesną infrastrukturę techniczną, tereny pozostające w obecnych granicach administracyjnych miasta i możliwe do zainwestowania, w niedługim okresie czasu zostaną całkowicie wykorzystane.

Ponadto ograniczenia w zagospodarowaniu niezabudowanych terenów w mieście Przemyślu wynikają z ukształtowania terenu i jego zainwestowania, w tym:

- występujących dużych spadków terenowych pociętych spływającymi wodami powierzchniowymi i podziemnymi i występowaniem terenów narażonych z osuwiska,
- niewskazanymi do zabudowy terenami nadbrzeża rzeki San i Wiar oraz starorzeczy i terenami narażonymi na zalewanie,
- położeniem całego miasta w granicach Obszaru Górniczego Gazu Ziemnego wraz
z kopalniami gazu, gazociągami przesyłowymi i ograniczeniami w zagospodarowaniu wynikającymi z zachowania bezpiecznych odległości od sieci przesyłowych i odwiertów gazowych,
-  zespołów i terenów zabudowy historycznej miasta średniowiecznego oraz pierścienia fortecznego Twierdzy Przemyśl wraz z ich ekspozycją wykluczającą zabudowę terenów chronionych.

Dalsze dogęszczanie zabudowy może też skutkować wywołaniem negatywnych zjawisk lub uciążliwości niekorzystnych i niebezpiecznych dla mieszkańców miasta, w tym: utrwalenie lub zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, brakiem możliwości obsługi komunikacyjnej.  Dalsze uzupełnianie zabudowy na terenach zainwestowanych spowoduje też zmniejszenie niewielkiej już obecnie powierzchni terenów zieleni (parki, lasy, drzewostan wzdłuż ulic, skwerów i w ogródkach przydomowych) i brak możliwości zachowania warunków powiększania terenów zieleni i przewietrzania miasta.

Brak możliwości terenowych uniemożliwi również realizację strategii przyjętych dla rozwoju miasta, a w szczególności inwestycji związanych z realizacją wiodących funkcji dla rozwoju miasta, tj. turystyki i rekreacji.
Brak terenów do zabudowy gospodarczej, usługowej, mieszkalnej spowoduje ograniczenie miejsc pracy i zmniejszenie liczby mieszkańców realizujących już obecnie potrzeby mieszkaniowe poza granicami miasta, na terenach sąsiadujących sołectw.
Brak terenów dla rozwoju miasta i nowych inwestycji uniemożliwia wprowadzenie oferty prac dla absolwentów uczelni wyższych funkcjonujących w Przemyślu i ograniczenia niekorzystnej migracji.
Coraz bardziej jest ograniczone przygotowanie terenów do realizacji inwestycji związanych z obsługą terenu przygranicznego, jak również terenów do zabudowy dla pracowników służb celnych i granicznych, poszukujących warunków dla pozostania w mieście.
Zagospodarowanie terenów miasta jest realizowane w oparciu o sporządzane opracowania planistyczne, w tym realizowane miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że na terenach sąsiadujących gmin lokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa, głównie przez mieszkańców miasta lub z miastem związanych poprzez miejsce pracy lub korzystanie z usług oświaty, kultury, rekreacji, handlu i innych. Dla terenów tych w większości brak miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego regulujących zasady zabudowy.
Skutki niekontrolowanego i narastającego procesu zabudowy w sąsiedztwie terenu miasta ograniczą możliwość wydzielenia zbiorczych ciągów komunikacyjnych, obsługi nowej zabudowy infrastrukturą techniczną oraz realizacji zamierzeń istotnych dla rozwoju tej części regionu.
Zagospodarowanie miasta na nowych terenach będzie stanowiło o naturalnym procesie rozprzestrzeniania miasta, tym bardziej, że tereny te stanowią ciągłość historycznego rozwoju tego terenu, niezależnie od obecnych granic administracyjnych gmin.
Analizy dokonane w trakcie przygotowywania projektu kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Przemyśla wskazały na konieczność zwiększenia granic miasta:
 - z uwagi na spójność historyczną, gdyż miasto wraz z sąsiadującymi sołectwami jest położone w zespole pierścienia zewnętrznego Twierdzy Przemyśl, wskazanym do objęcia ochroną jako Park Kulturowy i stworzenia warunków dla rozwoju wiodącej funkcji rekreacji i turystyki,
-  z uwagi na warunki terenowe i możliwości rozbudowy infrastruktury oraz konieczność przeprowadzenia komunikacji drogowej poza obecne granice miasta, w celu ograniczenia  dalszego zniszczenia ścisłej zabudowy miejskiej wraz z zabytkową starówką,
- z uwagi na szanse dla rozwoju gospodarczego i społecznego dla mieszkańców miasta oraz gmin sąsiadujących, w celu wzmocnienia istniejącego potencjału rozwoju, rozbudowy strefy ekonomicznej, budowy parków technologicznych, aktywizacji gospodarczej przeciwdziałającej zjawiskom recesji i bezrobocia.
Każde z sołectw wnioskowane do przyłączenia w granice miasta wnosić może istotne uzupełnienie dla warunków rozwoju tego regionu i może mieć pozytywny wpływ zarówno na rozwój miasta jak i gmin sąsiadujących.

 

Alicja Strojny

Architekt Miejski

 


 

 

ASPEKT INWESTYCYJNY POSZERZENIA GRANIC MIASTA

 
 

 
Poszerzenie granic miasta zwiększa szanse na rozwój całego regionu. Dlatego też należy pamiętać, że w całej tej sprawie nie mówimy o jednostronnym spojrzeniu mieszkańców miasta, lecz o konieczności realizacji wspólnych celów i dostrzegania możliwości jakie przed nami się pojawiają. Aspekt inwestycyjny jest jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem. Poniżej prezentujemy Państwu najistotniejsze możliwości rozwoju powiększonego miasta związane z nowymi inwestycjami.

 
 

 
1. Poszerzenie granic to przede wszystkim pozyskanie nowych terenów pod inwestycje. Inwestorzy szukają atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych terenów, posiadających obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Budownictwo mieszkaniowe, wielkopowierzchniowe obiekty handlowe, centra logistyczne, tereny sportowo-rekreacyjne – to potencjalne kierunki rozwoju Przemyśla. Aktualny stopień zabudowy miasta szacowany jest na ok. 70%. W tej sytuacji możliwości wydzielenia nowych terenów pod inwestycje są bardzo ograniczone lub wręcz niemożliwe.

 
 


2. Z poszerzeniem granic miasta wiążą się również nowe zadania inwestycyjne, które na wnioski mieszkańców przyłączonych terenów będą mogły być zapisywane w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Miasta Przemyśla. Będą to zadania z zakresu m.in. budowy i remontu dróg, sieci technicznej, oświetlenia, infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, inwestycje o charakterze lokalnym, itp. Zapis w tym strategicznym dla miasta dokumencie wiąże się jednocześnie z zabezpieczeniem środków na te cele.

 
 

3. Otwierają się większe możliwości ujęcia przedmiotowych terenów we wnioskach składanych przez Gminę Miejską Przemyśl w celu pozyskiwania środków zewnętrznych na realizowane projekty. Miasto ma wykwalifikowaną kadrę, doświadczenie, jak również niemałe sukcesy w aplikowaniu o fundusze z Unii Europejskiej. Miasto ma także większe możliwości zapewnienia wymaganego wkładu własnego do projektu. W tym kontekście wspomnieć trzeba również o opracowywanej w 2009 roku koncepcji wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie miasta.

 
 

4. Przemyśl jest postrzegany jako miasto wyjątkowo atrakcyjne turystycznie. Potwierdza się to w rosnącej liczbie odwiedzających nas turystów. Niedawno uchwalona Strategia Rozwoju Turystyki określiła kierunki rozwoju Przemyśla w tym zakresie. Miasto z roku na rok, w miarę posiadanych możliwości, inwestuje w turystykę, w jedną z najprężniej obecnie rozwijających się gałęzi gospodarki. W najbliższym czasie realizowane będą inwestycje w ramach Zespołu Parków Kulturowych Twierdzy Przemyśl, polegające na kompleksowym zagospodarowaniu fortów i związanych z nimi zabytków. W ramach funduszy unijnych zostały zabezpieczone już środki na ten cel. Do dalszej realizacji celów wyznaczonych w strategii nieodzowna jest ścisła współpraca z okolicznymi miejscowościami oraz pozyskanie nowych terenów przeznaczonych na tworzenie bazy rekreacyjno – turystycznej.

 
 
5. Jako argument dodatkowy, chociaż nie mniej ważny może posłużyć fakt większych możliwości w zakresie promocji przyłączonych terenów. Narzędzia promocyjne, jakimi dysponuje miasto są nieporównywalnie większe od tych, jakie w swoich rękach mają mniejsze gminy. Wydawnictwa, reklama w mediach, platformy internetowe, rozwiązania informatyczne, prezentacja miasta na targach krajowych i zagranicznych, kampanie promocyjne, środki finansowe na ten cel, to tylko niektóre możliwości zwrócenia uwagi i przyciągnięcia do Przemyśla inwestorów i turystów.

 

Przemyśl… i bądź na tak!

JPGMapa Przemyśla i terenów sołectw, o które pytamy w ankiecie (59,56KB)

Opublikował:  | Data publikacji: 22-11-2007 14:05
Modyfikował:  | Data modyfikacji: 29-12-2009 12:56