Ogłoszenie Dyrektora Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:
SPECJALISTA DO SPRAW KADROWO - PŁACOWYCH
W PRZEDSZKOLU NR 11 Z ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  W PRZEMYŚLU

Na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 530) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 roku  w sprawie  wynagradzania pracowników samorządowych  (Dz. U. 2021 poz.  1960)

Dyrektor Przedszkola Nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

Specjalista do spraw kadrowo- płacowych,

zatrudnienie od dnia 01.11.2022r.

 

Nazwa i adres jednostki: Przedszkole nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68,   37-700 Przemyśl,

Wymiar czasu pracy: 0,75 etat,

Rodzaj umowy: umowa o  pracę.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe oraz  2-letnie doświadczenie na takim samym lub równoważnym stanowisku lub wykształcenie średnie oraz 3-letnie doświadczenie na takim samym lub równoważnym stanowisku,
 3. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta w pełni z praw publicznych,
 4. brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku,
 6. nieposzlakowaną opinię.
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 1. bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (biegła znajomość programu Płatnik, pakietu Office, programu kadrowo-płacowego VULCAN, systemu SIO, programu sprawozdawczego GUS, bankowego systemu obsługi przelewów, platforma JDU art. 30 KN,  Arkusza Organizacyjnego)
 2. znajomość ustaw: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku od osób fizycznych, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, przepisów oświatowych i samorządowych oraz wszelkich aktualnie obowiązujących przepisów w tym zakresie,
 3. umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa,
 4. praktyczna znajomość zagadnień kadrowo – płacowych,
 5. rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, wysoka kultura osobista,
 6. umiejętność nawiązywania kontaktów i współpracy z instytucjami zewnętrznymi.

 

 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:
 1. kompleksowe prowadzenie akt osobowych pracowników, przygotowywanie dokumentów dotyczących zatrudnienia,
 2. sporządzanie list płac dla pracowników pedagogicznych oraz pracowników administracji i obsługi,
 3. prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych,
 4. naliczanie wypłat wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy oraz zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, wypadkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgromadzoną dokumentacją,
 5. sporządzanie wypłat nagród, odpraw emerytalnych, rentowych, ekwiwalentów za urlop, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzenia JDU z art. 30 KN,
 6. prowadzenie spraw związanych z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 7. przygotowywanie umów zlecenie i umów o dzieło,
 8. sporządzanie przelewów w systemie bankowym,
 9. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 10. sporządzanie i wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniach dla celów ustalenia emerytur, rent i kapitału początkowego (RP-7), współpraca i udzielanie pomocy pracownikom w zakresie składania wniosków o renty i emerytury,
 11. wprowadzanie danych do Systemu Informacji Oświatowej z zakresu płac i zatrudniania,
 12. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń w ramach portalu sprawozdawczego GUS,
 13. współpraca przy dokonywaniu analiz i sporządzaniu planów budżetowych,
 14. prowadzenie pełnej obsługi programu Płatnik (dokumentacja ubezpieczeniowa pracowników, deklaracje rozliczeniowe ZUS),
 15.  naliczanie i pobranie podatku dochodowego od osób fizycznych, sporządzanie deklaracji oraz informacji podatkowych (PIT-11, PIT-4R),
 16. archiwizacja dokumentów w zakresie prowadzonych spraw,
 17. współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji robót publicznych oraz prac interwencyjnych,
 18. współpraca z Sądem Rejonowym w Przemyślu w zakresie organizacji prac społeczno- użytecznych, prowadzenie list obecności, rozliczanie wykonywanych prac,
 19. zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 20. aktualizacja wymiaru uposażeń dla pracowników,
 21. sporządzanie planów urlopowych pracowników,
 22. prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 23. prowadzenie dokumentów związanych z ochroną danych osobowych,
 24. prowadzenie korespondencji z urzędami zewnętrznymi,
 25. sporządzanie skierowań i prowadzenie nadzoru nad terminowością przeprowadzania  pracowniczych badań lekarskich,
 26. sporządzanie wniosków i pism dotyczących nagród i odznaczeń,
 27. prowadzenie dokumentacji w zakresie PPK,
 28. Sporządzanie  Arkusza Organizacyjnego i aneksów,
 29. Prowadzenie kasy – przyjmowanie i odprowadzanie  gotówki do banku, sporządzanie raportów  kasowych, rozliczanie czeków,
 30. Obsługiwanie  Platformy PUE ZUS

 

 1. WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:
 1. list motywacyjny,
 2. życiorys zawodowy (CV),
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, umiejętności i kwalifikacje (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, dokumentujące wymagany staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenia kandydata:
 • o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 • o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na danym stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz CV powinny być podpisane i opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781 z późn. zmianami), oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 24 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (RODO). Przyjmuję do wiadomości fakt obowiązku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2022r. poz.530)”.

 1. WARUNKI PRACY:
 1. Miejsce pracy: Przedszkole nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi  w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68,   37-700 Przemyśl,
 2. Wymiar czasu pracy: 0,75 etatu (30 godzin tygodniowo),
 3. Stanowisko: samodzielne,
 4. Jednozmianowy system pracy w pozycji  siedzącej, w pomieszczeniu przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, przy monitorze komputera.
 1. WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w szkole, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia nie przekroczył 6%.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w kancelarii Przedszkolu Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu, ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 68, 37-700 Przemyśl w terminie do 24  października  2022 do godziny 10:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem  „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw kadrowo- płacowych”.

W przypadku dokumentów przesłanych drogą pocztową liczy się data wpływu.

Oferty, które wpłyną po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 24 października  2022r. o godz. 11:00.

 

 1. POZOSTAŁE INFORMACJE:
 1. Procedura naboru na stanowisko urzędnicze będzie przeprowadzona dwuetapowo:

    Pierwszy etap - kwalifikacja formalna: badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełnienia wymagań formalnych.

    Drugi etap - kwalifikacja merytoryczna: obejmująca rozmowę kwalifikacyjną.

 1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Informacja o wyniku nabory będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Przemyślu,  na stronie internetowej Przedszkola nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.
 3. Wybrany kandydat podejmujący zatrudnienie zobowiązany jest do przedłożenia zaświadczenia o niekaralności.
 4. Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego zostaną dołączone do jego akt  osobowych.
 5. Kandydaci, którzy nie zostaną wybrani mogą odebrać dokumenty w okresie do 3 miesięcy od dnia  ogłoszenia naboru. Dokumenty można odebrać w kadrach Przedszkola Nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu. Nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone po upływie określonego terminu.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 16 733-50-15

Przemyśl, dnia 10.10.2022r.

mgr Teresa Nyrka

Dyrektor Przedszkola Nr11

z Oddziałami Integracyjnymi
w Przemyślu

Załączone pliki:

DOCOgłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Przedszkolu Nr 11.doc (70,50KB) (plik .doc dostępny cyfrowo-0,07 MB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH

   OSOBOWYCH DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

 

 

 

            Zgodnie z art.  13 Rozporządzenia Europejskiego i Rady (UE02016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( 4.5.2019 L. 119/38 Dziennik Urzędowy  Unii Europejskiej PL) informuje, że:

 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr11 z Oddziałami Integracyjnymi

    w Przemyślu, tel. 16 733-50-15, mail:

 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem telefonu 511 143 799 lub adresem  

    email

 

3. Dane osobowe Pani/Pana będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit a i c ogólnego rozporządzenia   

    J/w o ochronie danych oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974- Kodeks pracy i ustawy z dnia 21 listopada  

    2008 r o pracownikach samorządowych ( Dz.U 2022 poz. 530) w celu rekrutacji do pracy                         

    w Przedszkolu Nr11 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu.

 

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji, a następnie zgodnie z regulaminem  

    rekrutacji złożone  dokumenty, które nie przeszły etapu rekrutacyjnego zostają oddane kandydatom lub

    po terminie odbioru komisyjnie zniszczone.

 

5. Posiada pani/Pan prawo do  żądania  od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich  

    sprostowania , prawo do przenoszenia danych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz   

    prawo do cofnięcia  zgody ( w zakresie, w którym podstawą przetwarzania danych osobowych jest  

     zgoda – art. 6 ust 1 lit a)

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy  

    prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

 

 

 

Przemyśl, dnia 06.10.2022r.

 

 

Opublikował(a): Witold Wołczyk Data publikacji: 13-10-2022 08:44 Modyfikował(a): Witold Wołczyk Data modyfikacji: 13-10-2022 08:44

Na skróty