Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla

Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla
I. Postanowienia ogólne

§ 1. Ilekroć jest mowa o:

1) BIP-ie – należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Przemyśla,

2) budżecie obywatelskim – należy przez to rozumieć Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla, jako część budżetu Miasta Przemyśla,

3) Komisji - należy przez to rozumieć Komisję ds. Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla powołaną przez Radę Miejską w Przemyślu,

4) mieście – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Przemyśl – Miasto na prawach powiatu,

5) mieszkańcu Przemyśla – należy przez to rozumieć osobę, zamieszkałą na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl,

6) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Przemyślu,

7) regulaminie – należy przez to rozumieć niniejsze zasady i tryby przeprowadzania konsultacji w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadza się w trzech kategoriach zadań, zwanych dalej „Kategoriami”:

1) Kategoria I – budowa i modernizacja infrastruktury miejskiej,

2) Kategoria II - budowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej,

3) Kategoria III – działania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym.

2. Do Kategorii I należą zadania, które ze względu na swój charakter oraz zasięg oddziaływania zaspokajają potrzeby mieszkańców Miasta niezależnie od miejsca ich zamieszkania, a ich wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 450.000 zł.

3. Do Kategorii II należą zadania, które będą realizowane na terenie jednego osiedla. Środki przeznaczone na realizację zadań w II kategorii na danym osiedlu są określone w tabeli stanowiącej załącznik nr 2. Warunkiem dopuszczenia wniosku do głosowania i wykorzystania tej kwoty na danym osiedlu jest złożenie poprawnego wniosku do Budżetu Obywatelskiego Miasta Przemyśla. W innym przypadku kwota przypisana do danego osiedla trafi do puli wolnych środków w II kategorii i zostanie przeznaczona na realizację wniosków, które uzyskały największe poparcie mieszkańców w głosowaniu. Na terenie danego osiedla, w ramach przyznanych środków, może być realizowane więcej niż jedno zadanie.

4. Do Kategorii III należą zadania o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5.000 zł.

5. Ustala się następujące limity na poszczególne Kategorie:

1) Kategoria I – nie więcej niż 43 % kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski,

2) Kategoria II – nie więcej niż 54% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski,

3) Kategoria III – nie więcej niż 3% kwoty przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

§ 3. 1. Proponowane zadania muszą mieścić się w ustawowym katalogu zadań Miasta, a ich realizacja powinna zamknąć się w ramach jednego roku budżetowego i być zlokalizowane na terenie, na którym Miasto zgodnie z obowiązującym prawem może wydatkować środki publiczne. W przypadku zadań o charakterze inwestycyjnym i remontowym lokalizacja projektu powinna umożliwiać korzystanie z niej wszystkim mieszkańcom miasta. Grunt wskazany przez wnioskodawcę musi stanowić własność Miasta.

2. Jeżeli nieruchomość, stanowi własność innego podmiotu niż określone w ust. 1 do wniosku należy dołączyć jego pisemną zgodę na realizację projektu na terenie nieruchomości.
Wzór zgody określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. W ramach Budżetu Obywatelskiego nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) dotyczą budynków przeznaczonych na szkoły i placówki oświatowe, o których mowa w ustawie o systemie oświaty,

2) dotyczą budynków i lokali będących własnością Miasta, oddanych w posiadanie zależne,

3) zakładają wykonanie jedynie dokumentacji technicznej.

4. Zadanie zgłaszane w Kategorii I i II:

1) musi stanowić jedno kompleksowe przedsięwzięcie (nie może składać się z kilku oddzielnych, niezależnych inwestycji) oraz nie może być częścią większego przedsięwzięcia, obligującego do dalszych nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach,

2) nie może być sprzeczne z przyjętymi przez Radę Miejską w Przemyślu opracowaniami planistycznymi mającymi kluczowe i strategiczne znaczenie dla Miasta,

3) nie może generować kosztów eksploatacji niewspółmiernie wysokich w stosunku do wartości danego projektu.

5. Zadanie zgłaszane w kategorii III będzie realizowane na zasadach określonych w aktach obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwałach Rady Miejskiej w Przemyślu wydanych na ich podstawie.

6. Do zgłaszanego zadania dołącza się szacunkowy kosztorys jego realizacji.

7. W przypadku uznania, w toku weryfikacji, że koszty realizacji projektu są niedoszacowane, Komisja przedstawia własny szacunek kosztów realizacji projektu po uprzednim zasięgnięciu opinii jednostek organizacyjnych Urzędu i miasta Przemyśla.

8. Komisja posiada prawo zmiany kwoty zaproponowanej przez wnioskodawcę, do kwoty nie wyższej niż określona w § 2.

9. O wszystkich modyfikacjach proponowanych przez Komisję informowany jest przedstawiciel wnioskodawców projektu.

II. Zgłaszanie propozycji zadań

§ 4. 1. Terminy zgłaszania zadań do Budżetu Obywatelskiego będą co roku publikowane na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski i w BIP-ie.

2. Zgłoszenia propozycji zadań może dokonać 5 mieszkańców Przemyśla. Przedstawicielem mieszkańców jest osoba, która zgłosiła projekt.

3. Formularze zgłaszania zadań (załącznik nr 3 do niniejszej uchwały) są dostępne w BIP-ie, na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1.

§ 5. 1. Na jednym formularzu można złożyć wniosek dotyczący jednego zadania.

2. Wypełniony formularz zgłaszania zadań należy złożyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu, Rynek 1, wysłać listem na adres Urząd Miejski w Przemyślu, Rynek 1, 37-700 Przemyśl z dopiskiem „Budżet Obywatelski” lub przesłać za pomocą poczty elektronicznej przesyłając na adres: skan podpisanego zgłoszenia. Za datę zgłoszenia w przypadku przesyłki pocztowej uważa się datę stempla pocztowego.

3. Zgłoszenie uznaje się za skuteczne, jeśli na formularzu zgłoszenia zadań zostaną wypełnione wszystkie pola obowiązkowe.

4. Zgłoszenia dokonane po upływie terminu wyznaczonego w zarządzeniu, o którym mowa w § 6 uchwały nie będą rozpatrywane.

III. Weryfikacja zgłoszonych propozycji

§ 6. 1. Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań pod kątem prawidłowego oszacowania wartości zadania, wymogów określonych w § 3 oraz prawidłowości przydzielenia zadania do Kategorii.

2. Komisja może zwrócić się do wskazanego we wniosku przedstawiciela wnioskodawcy o dokonanie zmian w treści zadania lub złożenia wyjaśnień, jeżeli czynności te umożliwią zakwalifikowanie zgłoszonego zadania do odpowiedniej Kategorii.

3. W przypadku gdy nazwa zgłoszonego zadania w ramach Budżetu Obywatelskiego nie jest spójna z rodzajem wydatku (bieżącym lub majątkowym), Komisja jest upoważniona do zmiany nazwy zadania.

§ 7. 1. Komisja sporządza w podziale na kategorie ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania.

2. Listę, o której mowa w ust. 1 zostanie niezwłocznie opublikowana na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w BIP-ie.

3. Komisja rozstrzyga wątpliwości, co do interpretacji przepisów niniejszych zasad.

4. Przedstawiciel wnioskodawców, w przypadku niedopuszczenia zadania do głosowania, może w terminie 5 dni roboczych od publikacji, o której mowa w ust. 2, złożyć odwołanie do Komisji Gospodarki Miejskiej Rady Miejskiej w Przemyślu.

5. Komisja Gospodarki Miejskiej w Przemyślu rozpatruje odwołanie w terminie 5 dni roboczych od jego wypłynięcia poprzez jego uwzględnienie i dopuszczenie projektu do głosowania lub oddalenie. Decyzja Komisji Gospodarki Miejskiej w Przemyślu jest ostateczna.

6. Ostateczna lista projektów, które będą poddane pod głosowanie publikuje się na stronie www.przemysl.pl w zakładce Budżet Obywatelski oraz w BIP-ie.

IV. Wybór zadań do realizacji

§ 8. 1. O wyborze projektów do realizacji decydują Mieszkańcy Przemyśla, w drodze bezpośredniego głosowania.

2. Weryfikacja mieszkańca Przemyśla odbywa się na podstawie oświadczenia.

3. Głosowanie przeprowadza się w formie:

1) elektronicznej na zasadach określonych w ust. 4, 5, 6 i 7 za pośrednictwem aplikacji,

2) papierowej – za pośrednictwem kart do głosowania (wzór stanowią załączniki nr 4, nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały), zawierających pieczęć nagłówkową: RADA MIEJSKA
W PRZEMYŚLU, możliwych do pobrania w punktach wskazanych na terenie Miasta.

3) głosowanie w formie papierowej przeprowadzone zostanie przy pomocy urn do głosowania, udostępnionych w dniach trwania głosowania w budynku Urzędu Miejskiego w Przemyślu, Przemyskiej Bibliotece Publicznej oraz wszystkich filiach Przemyskiej Biblioteki Publicznej na terenie miasta.

4. Głosować mogą mieszkańcy Przemyśla. Gdy mieszkaniec Przemyśla zagłosuje w formie papierowej i elektronicznej za ważne uznaje się głosowanie w formie elektronicznej.

5. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pośrednictwem aplikacji umieszczonej w Miejskim Serwisie Informacyjnym www.przemysl.pl na podstronie: „Budżet Obywatelski Miasta Przemyśla”.

6. W karcie do głosowania obowiązkowo należy wypełnić drukowanymi literami następujące dane oraz złożyć następujące oświadczenia:

1) numer zadania w danej kategorii,

2) imię i nazwisko osoby głosującej,

3) adres zamieszkania,

4) oświadczenie osoby głosującej o zamieszkaniu na terenie Miasta Przemyśla,

5) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji budżetu obywatelskiego,

6) podpis mieszkańca.

7. Głosowanie elektroniczne z wykorzystaniem aplikacji odbywa się poprzez wybranie projektu w jednej z kategorii o których mowa w § 2 ust. 1 oraz wpisaniu w pola formularza następujących danych:

1) imię i nazwisko osoby głosującej,

2) adres zamieszkania,

3) adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o udziale w głosowaniu,

4) zaznaczenie pól typu checkbox oznaczających akceptację oświadczenia osoby głosującej o zamieszkaniu na terenie Miasta Przemyśla,

5) zaznaczenie pól typu checkbox będącego wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji budżetu obywatelskiego,

6) Wciśnięcie przycisku głosowania w aplikacji.

8. Głosować można na jeden projekt w każdej z Kategorii. Oznacza to, że mieszkaniec Przemyśla może oddać maksymalnie 3 głosy, to jest po jednym głosie w każdej z kategorii.

9. Z jednego adresu email można oddać maksymalnie 3 głosy – 1 głos na projekt w każdej Kategorii.

10. Głosowanie uznaje się za nieważne w następujących przypadkach:

1) gdy imię i nazwisko zostało już wykorzystane do oddania głosu,

2) w przypadku stwierdzenia działania niepożądanego osób trzecich i prób nieuczciwego wpływania na wyniki głosowania; wszelkie dane z pól w aplikacji i karty do głosowania zostaną jednocześnie przekazane właściwym organom ścigania,

3) gdy po zakończeniu głosowania, podczas weryfikacji danych odnotowany zostanie fakt, iż głosujący nie jest mieszkańcem Przemyśla lub zostaną podane błędne dane,

4) gdy mieszkaniec Przemyśla odda więcej niż trzy głosy,

5) gdy w karcie do głosowania nie zostanie w danej kategorii podany nr zadania,

6) gdy z jednego adresu mailowego zostanie oddanych więcej głosów niż 1 w danej Kategorii,

7) gdy głosujący nie wypełni wszystkich obowiązkowych pól karty do głosowania.

11. Uzupełnione przez głosującego dane w aplikacji zostają zapisane do tworzonej elektronicznej bazy danych. Na podany w formularzu adres e-mail zostanie przesłana informacja o udziale w głosowaniu. Po zakończeniu głosowania zgromadzone dane zostaną poddane weryfikacji pod kątem zbieżności danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania.

V. Ustalenie wyników głosowania

§ 9. 1. Wyniki głosowania ustala Komisja.

2. Do realizacji zostaną przyjęte te zadania, które uzyskały największą liczbę głosów, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku równej liczby głosów, kolejność umieszczenia zadania na liście realizowanych zadań ustali Komisja poprzez losowanie.

4. W przypadku projektów spełniających wymogi, lecz z powodu niewystarczających środków w ramach limitu danej kategorii, Komisja może wskazać zadania do realizacji spośród pozostałych projektów będących przedmiotem głosowania, zgodnie z poniższym algorytmem:

obraz_2022-10-04_103955269.png

5. W przypadku gdy w danej kategorii pozostaną środki, a nie będzie już możliwych do realizacji zadań zgodnie z powyższym schematem, Komisja ma możliwość zwiększenia pozostających środków w dowolnej kategorii.

6. Środki nierozdysponowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w budżecie miasta umieszcza się w rezerwie celowej przeznaczonej na Budżet Obywatelski.

§ 10. 1. W przypadku powstania przeszkód w realizacji projektu w danym roku budżetowym, projekt ten może być realizowany w kolejnych latach.

2. Wyniki głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego zostaną opublikowane na stronie internetowej www.przemysl.pl oraz w BIP-ie.

VI. Postanowienia końcowe

§ 11. Rozstrzyganie spraw i wątpliwości nieuregulowanych w powyższym Regulaminie pozostawia się Komisji.

 

 

 

Przewodniczący |Rady Miejskiej


Maciej Kamiński