Obowiązkowa deratyzacja obiektów na terenie Miasta Przemyśla

W celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Przemyśl, właściciele nieruchomości położonych na terenie miasta Przemyśla, mają obowiązek w dniach od 1 października do 31 października 2022 r. przeprowadzić deratyzację swoich obiektów. 

Deratyzacji podlegają w szczególności:
1) obiekty produkcyjne, handlowe, usługowe, użyteczności publicznej i obsługi ludności;

2) budynki mieszkalne, gospodarstwa rolne i obiekty gospodarcze;

3) obiekty i urządzenia techniczne oraz pomieszczenia na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów tj. altany na pojemniki do gromadzenia odpadów, zsypy i komory zsypowe;

4) korytarze piwniczne, strychy, węzły ciepłownicze, przyłącza wodociągowe itp.

5) inne pomieszczenia gdzie występują gryzonie.

 Właściciele nieruchomości, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomościami wymienionymi w §1 ust. 2 zobowiązane są do przeprowadzenia w terminie określonym w §1 ust. 1 deratyzacji, na własny koszt i we własnym zakresie lub poprzez zlecenie jej firmie specjalizującej się w świadczeniu usług w zakresie deratyzacji.

Osoby i jednostki wymienione w §2, przed rozpoczęciem deratyzacji, obowiązane są do usunięcia z terenu nieruchomości wszelkich odpadów mogących stanowić pożywienie dla zwalczanych gryzoni.
Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać napraw wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń. Osoby bezpośrednio przeprowadzające deratyzację winny podjąć czynności zabezpieczające przed nieszczęśliwymi wypadkami zatruć mieszkańców i zwierząt domowych, a w szczególności pouczyć dzieci o niebezpieczeństwie zatrucia. Czynności deratyzacyjne winny być przeprowadzone w następujący sposób:

  •  w miejscach występowania lub zagrożenia występowaniem gryzoni, z zachowaniem koniecznej ostrożności, należy wyłożyć preparat do zwalczania gryzoni, uzupełniając go w czasie trwania akcji, w miarę spożycia przez gryzonie
  •  miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni należy oznakować informacją: „UWAGA TRUCIZNA! NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA LUDZI I ZWIERZĄT!”
  • miejsca wyłożenia preparatu do zwalczania gryzoni powinny być stale nadzorowane;
  • po upływie terminu obowiązkowej deratyzacji wyłożone preparaty do zwalczania gryzoni powinny zostać usunięte a miejsca i pomieszczenia gdzie przeprowadzono deratyzację uporządkowane;
  • w przypadku dalszego stwierdzenia obecności gryzoni, preparat do ich zwalczania należy wykładać aż do momentu, kiedy przestanie być zjadany przez gryzonie.

Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej zakończeniu powinny zostać w ciągu 12 godzin usunięte przez osoby przeprowadzające deratyzację.
 

Kategorie strony: Gospodarka
Opublikował(a): Kamil Krukiewicz Data publikacji: 25-08-2022 08:38 Modyfikował(a): Kamil Krukiewicz Data modyfikacji: 25-08-2022 08:38

Na skróty