EKSMISJA W TRYBIE TZW. USTAWY PRZEMOCOWEJ

EKSMISJA W TRYBIE  TZW. USTAWY PRZEMOCOWEJ

 

Ustawa ma na celu zapewnienie większej ochrony dla ofiar przemocy domowej.

W pierwszej kolejności podkreślenia wymaga fakt, iż uprawnienie do wystąpienia z wnioskiem rozpoznawanym w opisywanym trybie ma swoją podstawę w przepisie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zgodnie z którym (w brzmieniu z dnia 30 listopada 2020 r) każda osoba dotknięta przemocą w rodzinie może zwrócić się do sądu o nakazanie sprawcy przemocy opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania, jeżeli zachowanie sprawcy czyni wspólne zamieszkiwanie szczególnie uciążliwym.

 

Przesłanki wniosku o eksmisję sprawcy

Dla skutecznego złożenia wniosku o eksmisję sprawcy przemocy w rodzinie powinny zostać spełnione następujące przesłanki:

  • sprawca przemocy jako osoba wspólnie zamieszkująca z ofiarą (wnioskodawcą) i będąca osobą najbliższą w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego - czyli małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, powinowatym w tej samej linii lub stopniu, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub jej małżonkiem, lub osobą pozostającą we wspólnym pożyciu - wniosek może zatem dotyczyć zarówno członka najbliższej rodziny (dziecko, wnuka czy rodzica, a także zięcia czy teścia) jak i osoby pozostającej w nieformalnym związku z wnioskodawcą (konkubenta czy konkubinę);
  • sprawca to osoba stosująca przemoc w rodzinie rozumianą jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osoby bliskiej - w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą - chodzi więc zarówno o stosowanie przemocy fizycznej, jak i psychicznej;
  • zachowanie sprawcy przemocy domowej sprawia, że wspólnie zamieszkiwanie jest szczególnie uciążliwe.
  • Możliwości wystąpienia z wnioskiem o nakazanie opuszczenia mieszkania, czy jakiegokolwiek innego lokalu służącego zaspokajaniu bieżących potrzeb mieszkaniowych nie wyłącza:
  • opuszczenie przez osobę dotkniętą przemocą (wnioskodawcę) w rodzinie wspólnie zajmowanego mieszkania z powodu stosowania wobec niej przemocy w tym mieszkaniu;
  • opuszczenie wspólnie zajmowanego mieszkania przez członka rodziny stosującego przemoc w rodzinie;
  • pozostawienie osoby stosującej przemoc w rodzinie okresowo lub nieregularnie w mieszkaniu wspólnie z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie (wnioskodawcą).

 

Nowe rozwiązania umożliwią szybką reakcję Policji na przemoc, poprzez zobowiązanie sprawcy do natychmiastowego opuszczenia mieszkania .

Sprawca dostanie również  zakaz zbliżania się do domostwa. Sankcje natychmiast wyegzekwuje policja, a sądy w błyskawicznym trybie zajmą się sprawą.

Nowe przepisy pozwolą natychmiastowo izolować sprawców od osób dotkniętych przemocą.

Obecnie w sprawach cywilnych jest to możliwe jedynie na drodze sądowej, co trwa wiele miesięcy.

 

Nakaz opuszczenia mieszkania

 Funkcjonariusz podczas interwenci oceni, czy osoba stosując przemoc fizyczną stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia domowników. Jeśli uzna, że istnieje takie ryzyko, to policjant wyda nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy.

Sprawca będzie mógł zabrać z mieszkania niezbędne rzeczy.

Nakaz będzie egzekwowany bez względu na ewentualne twierdzenie sprawcy, że nie ma dokąd się wyprowadzić. To w zasadzie jedyna sytuacja w której możliwa będzie eksmisja na bruk.

Co prawda, nie dojdzie do wyrzucenia na ulicę, bo Policjant wskaże mu placówki zapewniające miejsca noclegowe, np. schronisko dla bezdomnych., to jednak natychmiast nakaże wyprowadzkę.

 

Zakaz zbliżania się do mieszkania

Wobec sprawcy przemocy policjant będzie mógł również wydać również zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Policja będzie zobowiązana do sprawdzania, czy sprawca przemocy stosuje się do nałożonych na niego sankcji. Jeśli złamie zakaz narazi się na zastosowanie wobec niego kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. Takie samo wyglądać będzie sytuacja w zakresie egzekwowania nakazu opuszczenia mieszkania.

Wydany przez policję nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do mieszkania oraz jego bezpośredniego otoczenia będzie obowiązywał przez okres dwóch tygodni. Na wniosek osoby dotkniętej przemocą sąd może ten okres przedłużyć.

Kontrola przez Sąd.

Przepisy przewidują kontrolę sądową nad stosowaniem nowych rozwiązań aby zapobiec nadużyciom. Sąd może w uzasadnionych przypadkach uwzględnić zażalenie sprawcy przemocy i uchylić nakaz lub zakaz.

Szybsza procedura.

Pisma procesowe będą mogły być doręczane również za pośrednictwem policji, a nie jedynie przez pocztę.

W niektórych sytuacjach sąd będzie miał 48 godzin na rozpatrzenie wniosku ofiary przemocy, natomiast sprawę będzie musiał rozpoznać w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Co najważniejsze, orzeczenia sądu zobowiązujące sprawcę przemocy do opuszczenia mieszkania oraz zakazu zbliżania się do mieszkania będą natychmiast wykonywane z chwilą ich ogłoszenia.

Zaletą tego postępowania jest również fakt, iż powód jest zwolniony z ponoszenia opłat od pozwu, co niewątpliwie pozwala wszystkim zainteresowanym wnieść w trybie pilnym taki pozew.

 

 

Lokalizacje Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Przemyślu:

 

I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej obsługiwany przez adwokatów i radców prawnych:

  1. URZĄD MIEJSKI W PRZEMYŚLU ul. Ratuszowa 1, parter pokój nr 9, poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 15.00 - 19.00, środa: 15.30 - 19.30

II. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda:

  1. BUDYNEK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRZEMYŚLU, ul. Leszczyńskiego 3, poniedziałek: 8.00 - 12.00, wtorek: 12.00 - 16.00, środa i czwartek: 9.00 - 13.00, piątek: 14.00 - 18.00

Harmonogram pracy punktów na terenie Miasta Przemyśla dostępny również na stronie: https://przemysl.pl/42795/nieodplatna-pomoc-prawna-w-przemyslu.html

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

 

Kobiecie, która jest w ciąży udzielanie pomocy prawnej odbywa się poza kolejnością.

 

 

Rejestracja na wizyty

w celu uzyskania pomocy w punkcie nieodpłatnej pomocy lub punkcie poradnictwa obywatelskiego  należy dokonać wcześniejszej rejestracji.

 

Rejestracja na wizyty odbywa się pod numerem telefonu: 16 678 62 29 od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30, mailowo na adres lub osobiście w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Przemyślu, ul. Ratuszowa 1 (parter, pok. nr 2) od poniedziałku do piątku 7.30 - 15.30

 

 

 

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-07-2022 08:34 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 26-07-2022 08:35

Na skróty