Zachęcamy do lektury artykułów z zakresu edukacji prawnej

Przed wysłaniem dziecka na kolonie, czy obóz warto upewnić się, że organizator jest wiarygodny, a wybrana forma wypoczynku jest bezpieczna dla dziecka i odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami pod nadzorem kuratora oświaty oraz że podane w ofercie informacje są prawdziwe.

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA WYPOCZYNKU PRZEZ ORGANIZATORA

Każdy organizator wypoczynku dzieci i młodzieży jest zobowiązany zgłosić wyjazd do właściwego kuratorium oświaty, nie później niż na:
• 21 dni przed terminem wypoczynku;
• 14 dni przed terminem wypoczynku w formie półkolonii i wypoczynku za granicą.
W wyjątkowych sytuacjach ten termin może być skrócony do 7 dni.

Jeżeli organizator prawidłowo zgłosił wypoczynek w kuratorium oświaty, to dane dotyczące wypoczynku zostają umieszczone przez kuratora oświaty i znajdują się w oficjalnej bazie wypoczynku, dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.wypoczynek.mein.gov.pl.
Wypoczynek może się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku.

ZAKRES INFORMACJI W BAZIE WYPOCZYNKU

W bazie znajdują się wszystkie legalnie zorganizowane formy wypoczynku dzieci i młodzieży, trwające nieprzerwanie co najmniej 2 dni w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, a rodzic znajdzie w niej m. in.:
• dane organizatora w tym dane teleadresowe,
• numer zaświadczenia wypoczynku,
• termin wypoczynku,
• miejsce wypoczynku.
• ramowy program wypoczynku;
• sposób zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej
• liczbę uczestników;
Zatem, jeśli w oficjalnej bazie znajduje się zgłoszenie oznacza to, że organizator dostał zgodę na prowadzenie kolonii czy danego obozu, a warunki, które organizator zobowiązany jest spełnić, zostały zweryfikowane przez kuratora oświaty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora, a w przypadku organizatora, którego siedziba lub miejsce zamieszkania jest poza granicami kraju – właściwego ze względu na lokalizację wypoczynku.

KTO SPRAWUJE NADZÓR NAD LEGALNIE ZGŁOSZONYM WYPOCZYNKIEM

Zgłoszenie wypoczynku i umieszczenie go w oficjalnej bazie wypoczynku daje gwarancję, że taki wypoczynek będzie w trakcie jego trwania nadzorowany przez kuratora oświaty, sanepid i straż pożarną właściwych ze względu na lokalizację wypoczynku, a w przypadku wyjazdu zagranicznego kuratorium oświaty właściwe ze względu na siedzibę organizatora wypoczynku. Także do tych instytucji rodzic może zgłosić skargę w przypadku nieprawidłowości w trakcie wypoczynku.

BRAK WPISU W BAZIE WYPOCZYNKU LUB NIEZGODNOŚĆ INFORMACJI

Jeśli informacji o wypoczynku nie ma w oficjalnej bazie rodzic może sprawdzić, czy organizator podejmował próby zgłoszenia wypoczynku oraz jakie są powody ewentualnej odmowy kuratora oświaty o wpisie danego wypoczynku do publicznej bazy wypoczynku, w kuratorium oświaty właściwym dla siedziby lub miejsca zamieszkania organizatora. Także tam rodzic może zgłosić, jeśli ma wątpliwości co do informacji znalezionych na oficjalnej stronie internetowej bazy wypoczynku lub gdy informacje te są niezgodne z tymi, które przekazał organizator.
Z obowiązku zgłoszenia wypoczynku zwolniona jest wyłącznie szkoła lub placówka organizująca wypoczynek trwający nie dłużej niż 3 dni. W takim przypadku dyrektor, zamiast zgłoszenia do kuratora oświaty, zawiadamia o organizacji takiego wypoczynku organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny, przekazując kartę wypoczynku.

Podstawa prawna:
Art. 92a – art. 92o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915)

Opublikował(a):  Data publikacji: 29-06-2022 11:51 Modyfikował(a):  Data modyfikacji: 29-06-2022 11:53

Na skróty