14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Stypendia pomostowe dla maturzystów

Maturzysto! Jeśli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na dziennych studiach  magisterskich  i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać! Fundacja Edukacyjna przedsiębiorczości przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2022/2023.

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończą szkołę ponadgimnazjalną w 2022r. i którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 

  • zakwalifikują się na I rok dziennych studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę na okres co najmniej 2 lat 
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł brutto wyliczony z czerwca 2022r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszony jest w załączniku nr 1 do regulaminu. 

Kandydaci do stypendium, wypełniają wniosek online na stronie: www.stypendia-pomostowe.pl, aplikacja internetowa będzie aktywna od 4 lipca 2022r. do dnia 16 sierpnia 2022r. (do godz. 16-tej), a następnie wydrukowany wniosek wraz z załącznikiem przekazują do Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Rzeszowie, ul. Asnyka 7; 35-001 Rzeszów - w nieprzekraczalnym terminie do 25 sierpnia 2022r. 

Opublikował: Kamil Krukiewicz | Data publikacji: 17-06-2022 12:07
Modyfikował: Kamil Krukiewicz | Data modyfikacji: 17-06-2022 12:05