14 °C
  • PL
  • EN
  • DE
×

Wyszukaj w serwisie

Likwidacja Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o rozpoczęciu likwidacji Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu

Nr KRS 0000287315

z siedzibą w Przemyślu przy ul. Równa 2

 

Likwidator Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej w Przemyślu w likwidacji niniejszym zawiadamia o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, prowadzonego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 2 czerwca 2022 r. – sygn. sprawy: RZ.XII Ns-REJ.KRS 007112/22/729.

Mocą w/w postanowienia likwidatorem Towarzystwa została ustanowiona Zofia Bator.

Likwidator wzywa wszelkie osoby mające interes prawny do zgłoszenia swoich praw i roszczeń wobec likwidowanego Towarzystwa pod rygorem ich pominięcia po upływie wyznaczonego terminu.

Prawa i roszczenia należy zgłaszać w formie pisemnej na adres: Towarzystwo Miłośników Sztuki Sakralne w Przemyślu w likwidacji, ul. Równa 2, 37-700 Przemyśl w nieprzekraczalnym terminie do 1 miesiąca od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

O skuteczności zgłoszenia przesądza data wpływu umieszczona na pisemnym zgłoszeniu lub data stempla pocztowego.

Zgłoszenia dostarczone po upływie wskazanego wyżej terminu nie będą brane pod uwagę. 

 

                                                                               LIKWIDATOR

                                                                                 Zofia Bator

 

PDFObwieszczenie o likwidacji Towarzystwa Miłośników Sztuki Sakralnej.pdf
 

Opublikował: Robert Gawlik | Data publikacji: 15-06-2022 11:39
Modyfikował: Robert Gawlik | Data modyfikacji: 15-06-2022 11:40